ครม.สั่ง มท.-กษ.-อุตฯ เร่งปรับโซนนิ่งผังเมืองรับการลงทุนจากต่างชาติ พร้อมเร่ง กษ.-ทส.ดัน One Map ให้ทันภายในปี 2568 – และสั่ง ยธ.ติดตามการกำจัด-ขนย้ายสารเคมีไม่ให้ ปชช.ได้รับผลกระทบ พร้อมลงดาบโรงงานที่ทำผิด

IMG 84287 20240611132303000000
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (11 มิ.ย.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย, กระทรวเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการปรับผังเมืองโซนนิ่งอย่างเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเมือง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการลงทุน หลังผังเมืองหลายจังหวัดล้าสมัย และรัฐบาลมีการกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้น ผังสีต่าง ๆ จึงจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เหมาะสมด้วย

รวมถึงยังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งนำข้อมูล และบูรณาการ One Map เสนอต่อคณะกรรมที่ดินแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 เพราะปัจจุบัน แนวที่เขตประเทศไทยไม่ชัดเจน ทำให้การนำไปใช้ในงานราชการจึงไม่ได้มาตรฐาน และความชัดเจน

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2586 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำท่วม น้ำแล้ง การฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษารายละเอียด และวางแผนรั่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาวที่ประชาชนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมมาแย่งน้ำกัน รวมถึงให้นำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ซ่อมแซมเขื่อน ท่อส่งน้ำ หรือพนังกั้นน้ำ ให้สามารถกลับมาใชการได้ตามปกติ

นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรม เร่งรัดติดตามกรณีสารเคมีรั่วไหลในหลายจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับการจัดการและยังไม่มีมาตรฐานในการควบคุมที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมโดยรวม รวมถึงการทำลายกากสารเคมี และการเคลื่อนย้ายตามหลักการ EIA เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รบผลกระบ และประสานงานกับตำรวจ เพื่อลงโทษโรงงานที่กระทำผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน