สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามสูงสุด 81,361 ตัน ไทยอันดับสาม 27,887 ตัน ส่วนยางพารานำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง 203,709 ตัน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ม ดังนี้

ข้าว 100

ข้าว

สถิติจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานปริมาณข้าวนำเข้าของจีนเดือนเมษายน 2567 อยู่ที่ 174,182 ตัน ปริมาณลดลงจากเดือนเมษายนปีที่แล้ว 177,574 ตัน (ปริมาณนำเข้าข้าวเดือนเมษายน 351,756 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 50

ประเทศหลักที่จีนนำเข้าข้าวและปริมาณการนำเข้าในเดือนเมษายนสูงสุด มีดังต่อไปนี้ 1) เวียดนาม 81,361 ตัน 2) พม่า 30,202 ตัน 3) ไทย 27,887 ตัน

ยางพารา 20

ยางพารา

-ในเดือนเมษายน 2567 จีนนำเข้ายางพาราธรรมชาติ จากไทยทั้งหมด 95,134 ตัน มูลค่า 152,102,754 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณลดลงจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่แล้วร้อยละ 3 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

สถิติศุลกากรจีน เดือนเมษายน 2567 จีนนำเข้ายางผสมจากไทยปริมาณ 82,760 ตัน มูลค่า 138,582,731 ตอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาปริมาณลดลงร้อยละ 58 มูลค่าลดลงร้อยละ 51 จากปริมาณการนำเข้ายางพาราทั้งหมดของจีนในปี 2567 เดือนเมษายน 553,817 ตัน มูลค่า 949, 147,804 ดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศหลักที่จีนนำเข้ายางพารา และปริมาณนำเข้ามีดังต่อไปนี้1) ไทย 203,709 ตัน 2) มาเลเซีย 61,220 ตัน 3)เวียดนาม 52,188 ตัน

มันสำปะหลัง

-ในเดือนเมษายน จีนนำเข้ามันสำปะหลังแห้งจากไทยทั้งหมต 267,003 ตัน มูลค่า 69,643,116 ดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณ 477,363 ตัน มูลค่า 132,440,845 ตอลลาร์สหรัฐ ปริมาณลดลงร้อยละ 44 และมีมูลค่าลดลงร้อยละ 47

สถิติจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานปริมาณมันสำปะหลังแห้งนำเข้าของจีนเดือน เม.ย.อยู่ที่ 357,147 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา 566,508 ตัน ปริมาณลดลงร้อยละ 37

ประเทศหลักที่จีนนำเข้ามันสำปะหลังแห้งและปริมาณนำเข้าเดือนเมษายนมีดังต่อไปนี้ 1) ไทย 267,003 ตัน 2) เวียดนาม 88,656 ตัน 3) ลาว 1,488 ตัน

สัตว์ปีก

-ในเดือนเมษายน จีนนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย 7,534 ตัน มูลค่า 29,579,741 ตอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมามีปริมาณการนำเข้า 7,854 ตัน มูลค่า 33,670,958 ตอลลาร์สหรัฐ มูลค่าลดลงร้อยละ 12 และมีปริมาณลดลงร้อยละ 4

สถิติจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานปริมาณเนื้อสัตว์ปีก นำเข้าของจีนในปี2567 เดือนเมษายนอยู่ที่ 70,974 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา119,742 ตัน ลดลงร้อยละ 41 และจีนส่งออกเนื้อสัตว์ปีกในปี 2567 เตือนเมษายน ปริมาณ 40,329 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา 24,693 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 โดยส่งไปยังฮ่องกง เป็นส่วนใหญ่

-ประเทศหลักที่จีนนำเข้าสัตว์ปีกและปริมาณนำเข้าเดือนเมษายนมีดังนี้ 1) บราซิล 39,116 ตัน 2) รัสเขีย 11,665 ตัน 3)ไทย 7,534 ตัน