ก.เกษตรฯ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพ”อาสาสมัครเกษตร”เสริมทัพการทำงานทั่วประเทศ

ก.เกษตรฯ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เสริมทัพการทำงานแบบมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อกม.) และมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ ว่า อาสาสมัครเกษตรถือเป็นบุคคลที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูลโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

3303C659 B28D 4FA5 BDD4 DBE1FFCA60A5

รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมรวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้ อาสาสมัครเกษตรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถดำเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

“การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความรู้และแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และ อกม. ที่เป็นตัวแทนในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม การสื่อสารออนไลน์ รวมถึงมาให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะว่า อกม. ทำงานเหมือนจิตอาสา เป็นการทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น การอบรมนี้จึงจะเป็นกำลังใจและเป็นประโยชน์ต่อ อกม. 

สำหรับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครเกษตร โดยหน่วยงานในสังกัด 16 หน่วยงาน จะมีอาสาสมัครเกษตรที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นตัวแทนเกษตรอาสาที่จะเข้าไปสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการให้แก่เกษตรกร ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกษตรกรควรได้รับ รวมทั้งการป้องกันภัย การสำรวจความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการอย่างเป็นทางการให้กับอาสาสมัครเกษตร อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากเห็น อกส. ปฏิบัติหน้าที่อย่างภาคภูมิใจและมีความสุข จึงพร้อมสนับสนุนการทำงานและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ อกม. ได้รับค่าตอบแทนที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

D0249B53 59F8 4918 8D44 0BCC48A2FBD0

ด้านนาย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

D58A6174 51AF 4078 AEDF AC0A51B8069A

สำหรับการจัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในวันนี้ มีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจากทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและเป็นผู้มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างดีเสมอมา

DD1E4FAC 2981 4E54 92FF F4E96BEAFD31
C52F04DC A041 48F9 95C5 12CA784491DD
7B6C6695 9984 4C80 8844 53FD9484F645

ทั้งนี้ อาสาสมัครเกษตรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการทางการเกษตร มีจำนวน 16 สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสาประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชาวนาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตรหม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามาทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย สิ่งสำคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย ทำงานด้วยจิตอาสา ดังคำกล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”

90BB4BFC BC3E 487E 92EF 0543055E35D4
D7912B56 67FF 45E7 9926 05BF108198FF