ไทยร่วมถกประเทศลุ่มน้ำโขง ร่วมมือพัฒนาการผลิต”ข้าว”

กรมการข้าวร่วมหารือผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนแนวทางจัดทำมาตรฐานการผลิตและพัฒนาการผลิตข้าว

นายกฤษ  อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region ภายใต้โครงการDevelopment and Implementation of Common Rice Products Standard in Lancang – Mekong Countries ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

7D9235BB 20FC 4058 B53F 16645D458CB1

โดยมีผู้แทนจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง (Lancang – Mekong Cooperation (LMC) Special Fund) ประจำปี 2018 โดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute: MI) เป็นหน่วยดำเนินงานโครงการ

16DDFD68 5F77 4F92 BC0B A116B607F3EA

การประชุมเชิงปฏิบ้ติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนผลการศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐานการผลิตข้าวในประเทศในลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้าใจและการให้ความสำคัญของระบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว และเยี่ยมชมแปลงนาของเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวของกัมพูชา