เดินหน้าป้องกัน-ตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศ ชูนวัตกรรม4M 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศ ชูนวัตกรรม 4M เป็นวัคซีนป้องกันการรั่วไหลด้านการเงิน และดูแลผลประโยชน์สมาชิกสหกรณ์กว่า 12 ล้านคน ตั้งเป้านำไปใช้กว่าร้อยละ 90 สร้างธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวถึงการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศว่า นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในสหกรณ์โดยแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริต ได้มีการกำหนดนโยบายตรวจสอบการเงินและบัญชีของสหกรณ์ โดยวางระบบการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ พร้อมทั้งผลักดันให้สหกรณ์และ

3B9BFD89 93F1 4554 B080 837A36DA3CB9

สมาชิกสหกรณ์ใช้งาน Application Smart4M ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ในการตรวจสอบบัญชีหรือธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ รวมทั้งต่อยอดการใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการบัญชีให้กับสหกรณ์ รวมถึงสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและยืนยันข้อมูลของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่มีสมาชิกกว่า 12 ล้านคน เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในสหกรณ์ โดยสามารถให้บริการแก่สมาชิกแบบ One Stop Service ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play Store และระบบปฏิบัติการ IOS ผ่านทาง App Store ประกอบด้วย

1. Smart Me แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไป สามารถจดบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ได้บนสมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ทุกเวลาได้ ทำให้ผู้ใช้ทราบถึงภาพรวมของการใช้จ่าย และสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

FB64D9F8 D135 4A92 BA66 45F8C43D8370 scaled

2. Smart Member แอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในรอบหลายปีที่ผ่านมา พบว่ารูปแบบการทุจริตต่าง ๆ ในสหกรณ์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมาชิกไม่ได้เข้าไปตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองที่สหกรณ์ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สหกรณ์ หรือเกิดจากตัวบุคคลที่มีความใกล้ชิดและความไว้ใจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทำธุรกรรมทางการเงินให้ จึงอาจเกิดเหตุทุจริตขึ้นได้ แอปพลิเคชันนี้ จึงเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และดูข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของตนเองได้

3. Smart Manage แอปพลิเคชันสำหรับกรรมการสหกรณ์ใช้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ ได้มีข้อมูลที่มีคุณค่าและนำไปประกอบในการตัดสินใจในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยง มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real – time ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์ให้ทราบอัตราความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินกิจการได้อย่างทันท่วงที ทำให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4. Smart Monitor แอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ที่อาจเกิดขึ้น

73FA08AF B1D8 4D3F 8AEE 2522E356FF60

นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน “Smart Auditor” เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวได้แบบ real – time รวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับผู้สอบบัญชีด้วย

A50A8D80 9D6A 42DA BE90 32FF91F3CBA5

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ตั้งเป้าขับเคลื่อนสหกรณ์นำนวัตกรรมไปใช้มากกว่า 90 % เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกjสหกรณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ซึ่งหากสมาชิกช่วยกันตรวจสอบเบื้องต้นและแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง