กรมประมง ประกาศ “รายชื่อเรือ” ที่ไม่ใช่เรือประมงไทย ทำประมงผิดกฎหมาย

วันที่ 28 เมษายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมประมง เรื่อง “รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” พ.ศ. 2565

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 94 วรรคสอง แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมประมง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้บัญชีแนบท้าย ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 2 หากองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (REMOs) ปรับปรุงบัญชีรายชื่อ เรือประมงที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เรือที่มิได้มีรายชื่ออยู่ในประกาศฉบับนี้ มีผลเช่นเดียวกับการประกาศอยู่ในฉบับนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

เฉลิมชัย สุวรรณรักษ อธิบดีกรมประมง

9azS9FU4mS0iAeBcYfHo 1
Vv2mH3foRSBWrXkKTw3b

คลิกที่นี่ ดูรายชื่อเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/097/T_0002.PDF