กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี พ.ศ.2569 

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมวางแผนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 คาดว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 

1) คณะอนุกรรมการด้านสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งก่อสร้าง 

และ 2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ต่างประเทศ และกิจกรรม

33601CB4 1170 4EF7 9325 19817C1B99C2

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่ ครม. อนุมัติตามกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท และผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน อาทิ การออกแบบ Master Plan และ Theme โดยการออกแบบพื้นที่และแนวคิดตามข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) การออกแบบ Landscape และแผนการจัดงาน การจัดตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานอาคาร การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม การจัดทำรายงานต่อ AIPH และค่าลิขสิทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในหลักการเสนอของบกลางปี 2566 ของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เตรียมแผนล่วงหน้า เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและประสานงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วมากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีได้ประมาณการรายได้จากสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 แบ่งเป็น รายได้จากการขายบัตร 919.39 ล้านบาท และรายรับจากการสนับสนุนการจัดงานและการให้เช่าพื้นที่ 251.34 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณการทั้งสิ้น 1,170.73 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นการต่อยอดในการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ รวมถึงนำมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และกลุ่มจังหวัดรอบข้างได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมทุกด้านอย่างรอบคอบและถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดต่อไป