กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศผลสำเร็จปี65 พร้อมรับความท้าทายในงานส่งเสริมการเกษตรปีหน้า 

วันนี้ (12 กันยายน 2565) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป 

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่นักส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

97F8C385 9474 427E B9E8 33D81501A4AB

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกร การวางรากฐานการทำงานของกระทรวงรองรับวิถีใหม่(New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือดูแล และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และดำเนินการไปได้ด้วยดีสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร มีการพัฒนาอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี

A8B3936B 24D6 47B1 BE29 6A579D9B0DDA

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการจัดงานว่า การจัดสัมมนาYear End Conference ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงดำเนินงานที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่นำร่อง การพัฒนา Big Data ภาคการเกษตรและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Smart Farmer/Young Smart Farmer การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับ ศพก. สู่ศูนย์พัฒนาSmart Farmer ครบวงจร 

76B26097 4F15 4043 9F9C AAE42203610A

การพัฒนางาน Smart Agriculture/เกษตรอัจฉริยะ การยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่การผลักดันการสร้างเกษตรมูลค่าสูงและเกษตรปลอดภัย การขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” การผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี การแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาแพง/ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 

และสำหรับในปีต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง ที่เน้นหลักตลาดนำการผลิต มุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานที่สำคัญในพื้นที่ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนานี้ เป็นโอกาสอันดีที่นักส่งเสริมการเกษตรจากทั่วประเทศจะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของแต่ละพื้นที่ แต่ละหน้าที่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่เกษตรกรมากที่สุดได้ต่อไป