ครม. ตั้ง “ประยูร อินสกุล” นั่งปลัดเกษตรฯคนใหม่ มีผล 1 ต.ค.นี้

วันที่ 13 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทดแทน นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

02
นายประยูร อินสกุล

สำหรับประวัติ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 31 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ซึ่งมีอายุราชการเหลือ 3 ปี

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยณิวัฒนา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

การทำงาน

ปี 2562-30 ก.ย. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2560-2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปี 2557-2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ปี 2556-2557 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปี 2554-2556 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

ปี 2551-2554 สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

นอกจากนี้ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายปารเมศ โพธารากุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทน นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษานางสาวมนัญญา ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป