ขึ้นทะเบียน GI ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย ดัน โคราช แชมป์มี GI มากสุดในประเทศ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นสินค้า GI รายการล่าสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการวิจัยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการผลิตผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีปัจจัยที่สำคัญ 8ปัจจัย

ประกอบด้วย1) มีผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าไหม 2) ระดับการศึกษาของสมาชิก 3) การประสานงานในหน่วยงานรวดเร็ว4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก 6) แบ่งภาระงานเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร 7) บริการด้วยความสุภาพเคารพนอบน้อมและ 8) การน ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

และจากการที่ ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีถึง 10 สินค้า

ทั้งนี้ 10 สินค้า ประกอบด้วย กาแฟดงมะไฟ กาแฟวังน้ำเขียว ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มะขามเทศเพชรโนนไทย ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย

63241d03d7c7b 1
ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย

ทั้งนี้ สินค้า GI ทั้ง 10 รายการ สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดได้กว่า 550 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นจังหวัดต้นแบบในการนำระบบ GI มายกระดับสินค้าท้องถิ่นจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน