งานครบรอบ 96 ปี วันสถาปนากรมประมงและวันประมงแห่งชาติ2565 ชูนิทรรศการ“9 ทศวรรษ 6 รัชกาล สืบสานพัฒนา การประมงก้าวหน้า ทรัพยากรยั่งยืน” 

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกำหนดจัดงาน “วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96” และ “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยในโอกาสนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงานฯ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ จำนวนกว่า 1,200,000 ตัว ลงสู่ 4 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของไทย พร้อมมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และแสดงความยินดีกับกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และรางวัลองค์กรเสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน จากวุฒิสภา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อนำไปสู่ภาคการประมงของประเทศที่มีความเข้มแข็ง ผลิตสัตว์น้ำ สินค้าประมงที่ได้มาตรฐาน ป้องกันและปราบปรามการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพประมงให้เกิดความมั่นคง และสร้างวิถีความอยู่ดีมีสุขให้แก่เกษตรกรชาวประมงและประชาชนมาโดยตลอด 

ถึงแม้ที่ผ่านมาการประมงของไทยต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งจากภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตสัตว์น้ำตกต่ำ รวมถึงผลกระทบจากโรคระบาดโควิด – 19 แต่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการประมงของไทยไม่หยุดนิ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกรชาวประมง จึงได้มีนโยบายและให้แนวทางการปฏิบัติแก่กรมประมง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท

ด้านการประมง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกรมประมงได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนเป็นโครงการต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนด้วยการเพิ่มความรู้ พัฒนา และปลูกจิตสำนึกรักหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนพื้นถิ่นบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมทั่วประเทศ โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน ยกระดับการผลิตด้านการประมง ในรูปแบบ“การตลาดนำการผลิต” ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าประมงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างมาตรฐานสินค้าประมงให้อยู่ในระดับสากล                                        

รวมไปถึงร้าน Fisherman shop จุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำสู่ผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่ง รับประกัน ความสดสะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน ทำให้ในปี 2565 ที่ผ่านมากรมประมงสามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 

ซึ่งในปีนี้ กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐถึง 8 รางวัล ด้วยกัน อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดีเด่น ประเภทเลื่องลือขยายผล : ห้วยถ้ำมด – หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เชื่อมโยงเครือข่ายขยายผลธนาคารสัตว์น้ำฯ / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน : กุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ก้าวข้ามความจนคนเขื่อนอุบลรัตน์ / รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้หลักบริหารจัดการความเสี่ยง(Smart FSW) / รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนารบริการ : White list hatchery เพื่อสนับสนุนลูกกุ้งทะเลปลอดโรค 

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : เพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน) / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : หนองต่าย ร่วมใจลดรายจ่าย สร้างรายได้จากธนาคารสัตว์น้ำชุมชน / รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน : จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างมูลค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภาคการประมงของประเทศได้เป็นอย่างดี และรางวัลจากวุฒิสภาในฐานะที่กรมประมงเป็นองค์กรที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 

อธิบดีกล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ กรมประมงได้จัดกิจกรรมของวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นพร้อมกัน โดยมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 

1. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

2. กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 

3. หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

และ 4. เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนกว่า 1,200,000 ตัว 

โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการประมงไทยอาทิ เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และการมอบโล่รางวัลงานวิจัยประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้เกษียณอายุซึ่งมีคุณูประการต่อกรมประมง มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการตรวจการประมงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวประมงและเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า