ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดการประมงทะเล ปี63 – 65 วงเงิน 2,970 ล้านบาท ขับเคลื่อน”ประมงไทย”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม “คณะรัฐมนตรี” (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย” พ.ศ.2563 – 2565 วงเงิน 2,970 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมีเป้าประสงค์ 5 ด้าน ดังนี้

202105181146401 pic scaled
ประมงไทย

1.ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่เหมาะสมและขยายการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการ อาทิ 1)ควบคุมจำนวนเรือประมงและใบอนุญาตอย่างเข้มงวด และจัดสรรจำนวนวันทำการประมงของเรือให้เหมาะสม 2)กำหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสมเพื่อลดการจับลูกสัตว์น้ำ 3)สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อเนื่อง 4)ดำเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ำ

2.การประมงที่ปลอดจากการทำการประมง IUU (การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (Fishing)) โดยมีมาตรการ อาทิ 1)ทบทวนความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมง IUU (Thailand NPOA-IUU) 2)เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตาม/การตรวจสอบย้อนกลับ และ 3)ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค เป็นต้น

3.แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ โดยมีมาตรการ อาทิ 1)ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังได้รับการฟื้นฟู 2)บริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศน์สำหรับชุมชนชายฝั่งและจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ 3)นำขยะทะเลคืนฝั่งและจัดตั้งธนาคารขยะทะเล 4)ลดการใช้ถุงพลาสติกในเรือประมงพาณิชย์และประเมินปริมาณขยะที่พื้นท้องน้ำอ่าวไทย

4.การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีมาตรการ อาทิ 1)สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 2)จัดทำระบบบันทึกจำนวนเรือประมงพื้นบ้าน 3)ให้สิทธิการทำประมงตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 4) ปรับปรุงกระบวนการหลังการจับสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ เพิ่มช่องทางการตลาด การลดการเกิดของเสีย เป็นต้น

5.ศักยภาพในการบริหารจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการ อาทิ 1)พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลประมงที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประเมินกลุ่มประชากรสัตว์น้ำ 2)ฝึกอบรมและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการการประมง

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า จากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ของ “การประมงทะเลของไทย” มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นหลายประเด็น เช่น การบังคับใช้กฎหมายสำหรับการทำประมง IUU มีความเข้มแข็งขึ้น มาตรการในการควบคุมเรือประมงที่ผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพถูกฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ขึ้น เป็นต้น