มกอช.ครบรอบ 20 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนงานสู่ความเป็นเลิศนำพาเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 20 ปี ภายใต้ธีม “2 ทศวรรษ มกอช. การมาตรฐานก้าวไกล สินค้าเกษตรไทยยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 511 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเกษตรกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงกับตลาด รักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มอกช.) จึงเป็นหน่วยงาน ที่จะมาประสานการทำงาน 

D9BFFCB0 75EC 470F 80F0 D038F9662A59

โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งครอบคลุม ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์

“ในโอกาสครบรอบปีที่ 20 ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นั้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้รับทราบและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ว่าบุคลากรทุกระดับนั้น หากมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตและสามัคคี จะทำให้สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ สู่ความเป็นเลิศ นำพาเกษตรกรไปสู่การมีรายได้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายประภัตร กล่าว

89DC0D5A FF2D 420D B805 F3D38DAE9695

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานกลางด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ในการกำหนด ส่งเสริม ตรวจรับรองและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเจรจาด้านมาตรฐานและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทย เป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและส่งออกได้ 

725FEC1E ECA1 49B2 BB20 06239762032F

โดยที่ผ่านมา มกอช.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านเกษตรปลอดภัย และการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร รวมถึงการบูรณาการงานด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการเกษตรและอาหาร “3S (Safety, Security & Sustainability) และโมเดล BCG ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. ที่ดีเด่นประเภทต่าง ๆ จำนวน 35 รางวัล ให้กับผู้รับบริการจาก มกอช. จำนวน 92 รางวัล ได้แก่ 

1) ประเภทตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 6 รางวัล 

2) ประเภทสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน จำนวน 72 รางวัล 

และ3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดดีเด่น จำนวน 12 รางวัล มีการจัดนิทรรศการย้อนรำลึก 2 ทศวรรษ มกอช. “ACFS 20th Anniversary: the journey of agricultural standards” และก้าวสู่อนาคตกับการขับเคลื่อนงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเปิดตัวกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล  (ACFS RUN FOR Q VIRTUAL RUN 2022) โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน2565