กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการทำงาน “Keep Going, Keep Growing”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 55 ปีการสถาปนา จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดนำการผลิต และนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

651000001078
เน้นแนวคิดการทำงาน “Keep Going, Keep Growing”

สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วย

ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชดำริ และเกษตรกรรมยั่งยืน

ก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง

ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ

ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่

ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่

ก้าวแปด ผลักดันการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร

นายเข้มแข็ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รองรับผู้สนใจกว่า 550 คน

และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ นอกจากนี้ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

-ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

-ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร

-ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางการเกษตร

-ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร