ไทย-คาซัคสถาน กระชับสัมพันธ์ร่วมมือด้านเกษตร ถกแนวทางขยายตลาด-แลกเปลี่ยนการค้าสินค้าเกษตร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายอาร์มัน อิสเซตอฟ(H.E. Mr. Arman Issetov) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการหารือในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยินดีร่วมมือจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย – คาซัคสถาน ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรที่สำคัญ สามารถส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการเกษตรระดับเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และเกษตรกร ซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

DFAE9F66 77F5 444E 9746 92FD462E6D49

ทั้งนี้ คาซัคสถาน มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 9 ของโลก เป็นประตู (Gateway) ไปสู่ตะวันตก และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EEC) โดยมีประชากรมากถึง 880 ล้านคน และมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 โดยคาซัคสถานให้ความสำคัญด้านการลงทุนภาคเกษตรเป็นลำดับแรก โดยในปี 2564 คาซัคสถานส่งออกสินค้าเกษตรมากกว่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

“นับเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงเกษตรฯ ที่พร้อมจะส่งเสริมการขยายคู่ค้าสินค้าเกษตรใหม่ในคาซัคสถานและประเทศในแถบเอเชียกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศมีศักยภาพใหม่ที่โดดเด่นและน่าสนใจ โดยฝ่ายคาซัคสถานยินดีสนับสนุนนักธุรกิจของไทยเข้าไปลงทุนในคาซัคสถาน และยินดีกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าเพิ่มมากขึ้น โดยสินค้าที่มีศักยภาพของคาซัคสถาน ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมงน้ำจืดสำหรับสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปคาซัคสถาน ได้แก่ ผลไม้เขตร้อน สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมงเป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการหารือระหว่างกันในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความร่วมมือให้ทุกมิติกับคาซัคสถาน และมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับสากล” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

AA3F878B FFBC 496E AF93 9D314FC46223