อลงกรณ์ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เร่งขับเคลื่อนคกก.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ลุยหนัก 2 วัน 19 ตำบล

อลงกรณ์ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เร่งขับเคลื่อนคกก.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล ลุยหนัก 2 วัน 19 ตำบล หวังใช้ “เพชรบุรีโมเดล” เป็นตัวอย่างนำร่องทั่วประเทศ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับประเทศ พร้อมด้วยนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ และดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผอ.สำนักงานเพชรบุรีโมเดล ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 11 ตำบล เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลในจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายโครงการสำคัญ ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรในส่วนภูมิภาค สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) วิสาหกิจชุมชน ผู้แทน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และทีมอาสาสมัครเพชรบุรีโมเดล ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ในพื้นที่ 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนยาง หนองขนาน หาดเจ้าสำราญ นาพันสาม หนองพลับ ช่องสะแก บางจาน นาวุ้ง โพไร่หวาน โพพระ และสำมะโรง

309981214 541217344676512 696031575212178977 n
เร่งขับเคลื่อนคกก.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์และคณะมีกำหนดการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในวันที่ 18 ตุลาคม ที่ตำบลบ้านแหลม บางครก ท่าแร้ง ท่าแร้งออก บางแก้ว ปากทะเล บางขุนไทร และแหลมผักเบี้ย ซึ่งจะมีการประชุมครบทั้ง 8อำเภอของเพขรบุรีภายในเดือนนี้และเดือนหน้า

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลเป็นกลไกใหม่ในการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของเกษตรกรโดยการผนึกพลังทุกภาคส่วนในหมู่บ้านตำบลโดยยึดหลักการพัฒนาโดยชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยหวังว่าเพชรบุรีจะเป็นโมเดลต้นแบบนำร่องของทุกหมู่บ้านตำบลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลครบทั้ง 7,255 ตำบลใน 76 จังหวัดแล้ว กลไกดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เล็กที่สุดลึกที่สุดและสำคัญที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะได้จัดประชุมแบบทางไกลร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเพชรบุรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลกับ 93 ตำบล 8 อำเภอ ถือเป็นการคิกออฟออกสตาร์ทที่เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรก ต่อมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ได้จัดประขุมในระดับพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง ตำบลหนองโสน ตำบลธงชัย ตำบลบ้านหม้อและตำบลบ้านกุ่ม ที่ อบต.บ้านหม้อ เป็นครั้งแรก

ก่อนหน้านี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล7,255 ตำบลใน 76 จังหวัด โดยผู้ว่าฯในฐานะประธานอพก.จังหวัดได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบลแล้ว