ไทยจับมืออาเซียนพลัส กระชับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กระทรวงเกษตรฯผนึกอาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดียกระชับความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งเป้ายกระดับความมั่นคงทางด้านอาหารและการเกษตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับรัฐมนตรี(AMAF Leader) เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 44(44th AMAF)และการประชุมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์(Zoom Meeting) 

C605EF56 89A2 4FF4 BB23 5B4902170790

โดยมีนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM AMAF Leader) ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม 

B15FF6BE 13A2 456D B0DB D5293C79C1DB

กระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย 3S (Safety, Security และ Sustainability) ควบคู่กับBio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG Model โดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมร่วมมือในภาคอาหาร เกษตร และป่าไม้ กับประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีต่าง ๆ ในการยกระดับความมั่นคงทางด้านอาหาร และการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 44(44th AMAF) รัฐมนตรีเกษตรอาเซียน 10 ประเทศ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านอาหารการเกษตร และป่าไม้ของประเทศสมาชิก 

B664B142 E8CA 42F7 ABC0 D08A8AD56C51

โดยในที่ประชุมเห็นชอบเอกสารทั้งหมด 21 ฉบับ และรับทราบเอกสารทั้งหมด 4 ฉบับ ในสาขาต่าง ๆอาทิ ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้านมาตรฐาน ด้านป่าไม้ ฯลฯ รวมถึงการจัดทำปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security)ในปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารระดับภูมิภาค และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา องค์การระหว่างประเทศ และคู่ภาคีอื่น ๆ

ทั้งนี้ประเทศไทยแสดงความขอบคุณที่ Guidelines on sharing, Access to, and Uss of IUU Fishing-related Information ได้รับการผลักดันและรับรองจากที่ประชุม เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีแนวทางการปฏิบัติ

นอกจากนี้ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 (22nd AMAF Plus Three) ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดงความขอบคุณประเทศบวกสาม ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

957EF807 6FE2 4346 B665 38057B5874CA

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ยังคงสนับสนุนสำนักเลขาธิการองค์กรสำรองข่าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) และ ระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร (AFSIS) ที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบรรเทาความยากจน การกำจัดภาวะทุพโภชนาการภายในภูมิภาค และการฟื้นฟูภายหลังการระบาด อีกทั้งพร้อมสนับสนุน ระบบข้อมูลความมั่นคงด้านอาหาร (AFSIS) ในการเป็นองค์กรระหว่างประเทศ (intergovernmental organization) เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 7(7th AIMMAF) 

โดยในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะกลางสำหรับความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ (2564-2568) และยินดีที่มีโครงการริเริ่ม Centralilty of Soil in Agriculture and Environment เพื่อลดการใช้ปุ๋ยและปรับปรุงสุขภาพดิน และนำไปสู่ smart farming ในอนาคตต่อไป