“มนัญญา”ระดมสหกรณ์ทั่วประเทศ มอบนโยบายลดหนี้สมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (2566 – 2570)” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ“นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2566” 

B346BE75 F827 4A4D A275 EA1CB6E58DA6

โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับการทำงานให้มีความเข้มข้น ทั้งการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริม และงานตรวจการณ์ เพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง 

โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตภายในสหกรณ์ เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์กับมวลสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกันนี้ต้องส่งเสริมให้สหกรณ์ดำเนินงานเพื่อที่จะให้ประโยชน์ย้อนกลับไปหาสมาชิกสหกรณ์ให้มากที่สุด รวมถึงการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ 

นางสาว มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งด้านประมง ปศุสัตว์ และการตรวจบัญชีสหกรณ์ 

141731CB E037 4D4B AE68 DA23EA744591

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ได้มุ่งเน้นให้กรมฯกลับไปดูว่าโครงการต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้กับสหกรณ์ไปแล้วนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน และได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้กรมฯ เร่งรัดหาแนวทางลดหนี้สินให้กับสหกรณ์ 

โดยให้สหกรณ์แต่ละจังหวัดสำรวจจำนวนหนี้สินของแต่ละแห่ง ว่าเกิดจากสาเหตุใด ทำไมสมาชิกถึงยังเป็นหนี้ ต้องไปแก้ให้ตรงจุด ดังนั้น จึงต้องบูรณาการความร่วมมือกันใหม่อีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

E81C9185 21F7 4053 8BFF 6B839AB75209

พร้อมทั้งหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัย หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องในครัวเรือนและลดภาระหนี้สินได้ ซึ่งก็ได้กำชับให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงไปกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (2566 – 2570)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 350 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (2566 – 2570) และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณพ.ศ.2566 รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

D8AADD17 EBA0 4674 8E58 B61BBA2C72EE

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา กำกับดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย/แนวทางการพัฒนาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับสถาบันเกษตรกร พี่น้องเกษตรกรมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง จึงถือเป็นโอกาส ที่จะนำนโยบาย และมาตราการต่าง ๆ ของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการส่งเสริม แก้ไข และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมถึงสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะทำให้สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไปได้ยกระดับการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดี

2797FF4B 7505 4F15 B94E D3D8F065F7B8
DAC3D09C EBE8 45BE AA91 8FB03F305E9A