ไทยถกกลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง ทำแผนพัฒนา 5 ปี เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน สินค้าเกษตร- สิ่งทอ- ท่องเที่ยว

ไทยร่วมหารือกลุ่มความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนทั้งการค้าสินค้าเกษตร ท่องเที่ยว พลังงาน การผลิตยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง การขนส่งและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา SMEs ตั้งเป้าชงผู้นำช่วงปลายปีนี้ เผยไทยยังได้ผลักดันการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมเชียงของ-ห้วยทราย-บ่อหาน-บ่อเต็น หวังบูมเศรษฐกิจในพื้นที่

o 1ggm0lo7rrc64ts13cg11ff1hsgc

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (2566–2570) ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน และพัฒนายกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง

โดยรายละเอียดการจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี จะมีความร่วมมือสาขาต่าง ๆ เช่น การค้าสินค้าเกษตร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยตั้งเป้าจะเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำแม่โขง-ล้านช้าง ช่วงปลายปีนี้

นางอรมนกล่าวว่า ไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง โดยเฉพาะการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างอำเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพรมแดนติดกับเมืองห้วยทรายของ สปป.ลาว ให้สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็นของจีน และสปป.ลาว เพื่อให้ไทยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษทางภาษี การค้า การลงทุน กระบวนการศุลกากร และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันจากประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เช่นเดียวกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย การค้าชายแดน และการสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ โดยกรมฯ ได้มอบให้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงศึกษาเรื่องนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการผลักดันในเรื่องดังกล่าว ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างต่อไป

สำหรับกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และจีน โดยที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง มีความร่วมมือ 6 สาขา ได้แก่ ความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ การเกษตร และการลดความยากจน โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยในความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

ทั้งนี้ในการจัดการประชุมครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีสมาชิก 6 ประเทศข้างต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2558 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนที่มีสันติภาพและความเจริญร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง