ครม.ไฟเขียว “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” เป้าหมายเกษตรกร 8 จังหวัด

ที่ประชุม ครม. อนุมัติ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด”ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรอบวงเงิน 35.69 ล้านบาท ตั้งเป้าถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการลงทุนของเกษตรกร – ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นราว 60 ล้านบาท/ปี และเกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่ม 40 ล้านบาท/ปี

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร 4,250 ราย ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร ปทุมธานี พังงา เพชรบูรณ์ สกลนคร สมุทรสงคราม และอุดรธานี เริ่มดำเนินการ มี.ค. – ธ.ค. 65 ด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 2) การส่งเสริมการจัดทำสารสกัดเพิ่มมูลค่า ซึ่งจะปรับตามวัตถุดิบ ความพร้อมของบุคลากรและพื้นที่ดำเนินโครงการ