“กรมส่งเสริมการเกษตร” แนะนำ ‘5 วิธี’ดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอแนะนำ 5 วิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูหนาว ถึงแม้ว่าพืชผักหลายชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นสบาย

แต่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้จักวิธีจัดการแปลงผักของตนเอง เพื่อป้องกันผลกระทบทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การปลูกพืชผักในช่วงนี้จึงต้องมีวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพราะปริมาณผลผลิตจะมีมากกว่าฤดูกาลอื่น ซึ่งส่งผลให้มีราคาที่ถูกกว่าด้วยเช่นกันและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา 

94FC263B 96DB 48BB 90FD 3D3A143BEE24 scaled

โดยเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามง่ายๆ ดังนี้

 1. เลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด ควรใช้เมล็ดพันธุ์ดี จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์ และควรเป็นพืชอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย

 2. พื้นที่ปลูกควรมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ระวังอย่าให้พืชขาดน้ำ และอย่าให้น้ำมากเกินไปจนแฉะ จะทำให้พืชเน่าตายได้ ควรให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น และไม่ควรให้น้ำตอนแดดจัด

 3. สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อนและโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต และควรมีวัสดุคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูก

4383D747 037B 4548 A211 DD099022BA23 scaled

 4. เกษตรกรควรป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อราโดยการโชยน้ำ ชำระล้างใบในช่วงเช้า และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคเน่าในพืชผักได้

 5. หมั่นดูแลและสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูก หากพบศัตรูพืชเข้าทำลายให้รีบกำจัดก่อนที่จะเกิดความเสียหายมาก หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือใช้ในปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ

3E4CA12C 7842 4A0E 891F BAE151CC3C27 scaled
FF900D53 721D 4E95 868D FBBE90849E18 scaled

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นดูแลพืชสวนไร่นาอยู่เสมอไม่ว่าในฤดูกาลใด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลดน้อยลงได้ และควรกระจายความเสี่ยงด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค หากเกษตรกรท่านใดต้องการคำแนะนำการปลูก/วิธีการดูแลรักษาพืช สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด ใกล้บ้านท่าน