ก.เกษตรฯ มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้ผ่านการฝึกอบรมนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ 2565​

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราภิภัทร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์ และเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง และระดับกลาง รวม 8 รุ่น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการความรอบรู้ ในมิติของวิชาการการทำงานสังคมและชีวิต ตลอดจนสร้างภาวะผู้นำ และมุมมองความคิดของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ 

โดยจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อระบบบริหารจัดการในระดับ กรม กองต่าง ๆ และสามารถพัฒนาภารกิจในภาคการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต

381A01D1 3763 4BAE 93E3 E03919897B33

​“การขับเคลื่อนนโยบาย และบทบาทของผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ควรต้องมีการพัฒนา รับรู้ และให้เกิดความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรฯ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การบริการที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

9833FC24 4E99 488A 8E3B 611C0B12F509

ด้าน นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำด้านการบริหารที่สำคัญให้แก่ผู้ที่จะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขึ้น 

และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 72 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการ ให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐฯ

EDB99B52 0C1E 4483 B533 BA8FFB55DC42

​ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันเกษตราธิการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารของกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 8 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญรวมถึงข้าราชการจากต่างกระทรวง กล่าวคือ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 5 (นบส.กษ.) จำนวน 48 คน หลักสูตรนักบริหารหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 80 – 82 จำนวน 396 คน และหลักสูตรนักบริหารหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาสง(นบก.) รุ่นที่ 100 – 103 จำนวน 564 คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,008 คน

9DE7C750 B33D 4A6F 9AC4 833A4A1922E5