อ.ต.ก.เปิดพื้นที่คลังสินค้าทั่วทุกภูมิภาค ช่วยเหลือเกษตรกรให้นำผลผลิต มาตากแดดไล่ความชื้น เร่งระบายสู่ตลาดสินค้าเกษตร

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่ผ่านมา เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผลผลิตเกิดความเสียหาย ประกอบกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาในหลายพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นต้องนำผลผลิตไปตากแดดที่ลานตากเพื่อไล่ความชื้น แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ตากนั้นมีจำกัด ไม่เพียงพอกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ชาวนาหลายรายจึงนำข้าวเปลือกไปตากแดดบริเวณถนนลาดยางทางเดินรถที่มีผู้สัญจร และต้องใช้เวลาตากแดดประมาณ 3-4 วัน ข้าวถึงจะแห้งและเก็บเข้ายุ้งฉางได้ ซึ่งการวางวัตถุสิ่งของบนถนนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

 

315646344 567323585399221 2683976569886964771 n
อ.ต.ก.เปิดพื้นที่คลังสินค้าทั่วทุกภูมิภาค ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาตากแดด

ปัญหาดังกล่าว องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ทำการเปิดพื้นที่คลังสินค้า อ.ต.ก. ทั่วภูมิภาค ที่มีอยู่จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองจังหวัดตรัง ที่ใช้เก็บรักษาปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร และเป็นสถานที่จัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงพอให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ได้นำผลผลิตเข้ามาตากในพื้นที่คลังฯ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อทำการปรับลดความชื้นก่อนระบายผลผลิตสู่ท้องตลาด ซึ่งตอนนี้มีเกษตรกรนำผลผลิตเข้ามาตากแดดในพื้นที่บ้างแล้ว โดยเฉพาะ อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย ใกล้เต็มพื้นที่ เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายครัวเรือน ประกอบกับพื้นที่ อ.ต.ก.นั้น  มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 65 ที่ผ่านมา ฝนที่ตกลงมา ได้ทำความลำบากให้กับเกษตรกรชาวนา ที่กำลังเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลิ แล้วนำมาตากแดดเพื่อให้ข้าวเปลือกแห้ง ไม่ให้มีความชื้น ตากไว้ตามลานปูนที่สาธารณะ และเกษตรกรที่ไม่มีลานตากข้างเปลือก ก็จะนำข้าวเปลือก ไปตากแดดตามพื้นของถนน ทางสาธารณะ เมื่อฝนตกลงมาทำให้ข้าวเปลือกที่ตากแดดไว้ เปียกชื้น ต้องเร่งหาแผ่นพลาสติกมาปกคลุม บางรายหาแผ่นพลาสติกมาปกคลุมไม่ทัน ทำให้ข้าวเปียกน้ำฝน ต้องใช้เวลาในการตากแดดอีกหลายวัน 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหา “น้ำขัง”ตรงลานตากอีก เพราะบางจุดเป็นที่ต่ำชาวบ้านจึงต้องเอาถังมาตักน้ำออกไปทิ้ง บางรายก็เอาไม้กวาดมากวาดน้ำออก เพื่อพื้นที่จะได้แห้งจะได้ตากต่อไปอีกเมื่อมีแดดมา มีการแบ่งพื้นที่กัน นำข้าวเปลือกมาตากแดดในพื้นที่ลานปูนแบบจับจองพื้นที่กันไว้ก่อน แต่ละคนก็จะได้พื้นที่ในการตากข้าวเปลือกไม่เหมือนกัน บางรายต้องจ้างเพื่อนบ้านมาช่วยกันรีบเก็บข้าวเปลือกที่กำลังจะแห้ง เพราะกลัวเปียกน้ำเพื่อนำไปเก็บยุ้งเพื่อรอขายและไว้ทำพันธุ์

และยังพบว่า ชาวนาจำนวนมาก ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ไม่มีลานปูนตากข้าวเปลือก ก็พากันอาศัยพื้นที่ถนนหนึ่งช่องทาง เพื่อนำข้าวเปลือกมาตากแดด ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย และอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรตามท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง และไม่มีอุปกรณ์แจ้งเตือน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้สัญจรตามท้องถนนได้รับอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

สำหรับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2517เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิมห้าสิบล้านบาท และมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

-ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร

-จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

-ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร

ทั้งนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ดำเนินงานภายใต้การดูแลควบคุมของคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร