เกษตรฯผนึก กทม.และการเคหะฯ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อ เน้นอาหารปลอดภัย

ก.เกษตรฯ ดึง อตก. ผนึก กทม.และการเคหะฯ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร(Farmer Market) 50 เขตและตลาดน้ำคลองบางซื่อ ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Agriculture) เน้นเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting (เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

     1. ความคืบหน้าโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันกทม. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาชน ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ กทม. แล้ว 177,246 ต้นโดยมีเป้าหมายปลูกให้ครบ 1 ล้านต้น ภายใน 4 ปี ในพื้นที่ทั้ง 50 เขต รวมทั้งพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตสวนสาธารณะของ กทม.ด้วย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกรรมการโครงการธนาคารสีเขียว(Green Bank) รวมทั้งมอบหมายให้คณะทำงานอื่น ๆ เช่นคณะทำงานโรงเรียน-วิทยาลัยสีเขียว (Green  School-Green College) คณะทำงานมหาวิทยาลัยสีเขียว(Green Campus) เป็นต้น ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร และอาจเพิ่มโครงการเป็น 2 ล้านต้น ตามข้อเสนอของผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     2. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปลูกผักสวนครัวเกษตรพอเพียงในสวนสาธารณะนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ 1) สวนจตุจักร เขตจตุจักร มีการทำศูนย์เรียนรู้ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และเลี้ยงไก่ 2) สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) เขตบางคอแหลม มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 3) สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ศูนย์เรียนรู้ปลูกพืชผักสวนครัว 4) สวนสราญรมย์ เขตพระนคร เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ และ 5) สวนสันติภาพ เขตราชเทวี เป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดรับแลกขยะรีไซเคิล

84D82A3B 58C6 47FA 848C CDD13482EB72

      3. ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกรหรือฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต (Farmer Market) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการขยายตลาดในรูปแบบตลาดเกษตรกรให้ครอบคลุม 50 เขต โดยอยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการฯ ซึ่งมอบหมายสำนักงานสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 50 เขต ให้พิจารณาสถานที่ที่เหมาะสม และโครงการปลูกพืชผักเกษตรปลอดสารพิษ 200 แปลง อีกทั้ง กิจกรรมBangkok Green Market ตลาดสุขใจ “Green Clean Craft” มียอดจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคม – 20 พฤศจิกายน รวม 250,961 บาท ร้านค้าผู้ประกอบการ 185 ร้าน และผู้ใช้บริการฝึกอาชีพจำนวน 1,560 คน

      4. ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งมีการจัดแสดงสินค้าผลผลิตเกษตรและมอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ซี่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

      5. ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติแจ้งว่าการเคหะพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรในโครงการการเคหะดินแดงซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 6,000 ยูนิต รวมทั้งโครงการอื่น ๆ

F21388E0 EA5D 4C87 BF32 D2C5074D33DD

 “ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะประสานกับ อ.ต.ก.และคณะอนุกรรมการธุรกิจเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ให้มาสนับสนุนโครงการตลาดเกษตรกรหรือฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต (Farmer Market) 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการร่วมพัฒนาโครงการตลาดน้ำของ อตก.ในคลองบางซื่อเป็นตลาดเกษตรกรประเภทตลาดน้ำ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ โดยให้ฝ่ายเลขาประสานงานการลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่า กทม.และผู้ว่าการเคหะฯ สำรวจพื้นที่ตลาดน้ำ อตก.และโครงการเคหะดินแดง” นายอลงกรณ์ กล่าว 

E39C7214 2BE0 4B9E 98E6 D6E9F50E7981

นอกจากนี้ยังเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมขับเคลื่อนงานกับคณะทำงานโครงการวัดสีเขียว (Green Temple) เพื่อสำรวจวัดที่พร้อมจะดำเนินงานโครงการฯ เพิ่มเติม ตามแนวทาง “บวร” บ้านวัด โรงเรียน หลังจากนำร่องโครงการไปแล้วที่วัดพระยาสุเรนท์และวัดพระรามเก้า รวมทั้งให้ประสานานกับคณะอนุกรรมการเกษตรอินทรีย์และสภาเกษตรอินทรีย์ PGS แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการเคหะดินแดง ซึ่งเป็นอีกพื้นที่ที่การเคหะพร้อมเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์กับคณะอนุกรรมการเกษตรอินทรีย์ และสภาเกษตรอินทรีย์ PGS แห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เชื่อมโยงการทำงานในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

46A75FF1 A2F5 40C1 8E7E 69178D14A26E

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายเอนก โคตรพรมศรี ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาอาวุโส SCG พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม โดยมี นางศนิษา พงษ์พิทักษ์ หัวหน้าสวนจตุจักร ทำหน้าที่แทนเลขานุการฯ