ด่วน กรมประมงเปิดลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน

กรมประมงเปิดให้ขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านครั้งแรกของประเทศไทย ประเดิมรอบปีการประมง 2566 – 2567 พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มช่องทางใหม่ สมัครด้วยตนเองได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 65 นี้

  

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรือประมงพื้นบ้านทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน มีการขึ้นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 49,800 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2565) การดำเนินการนำเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและติดตามการทำการประมง และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน กรมประมง จึงได้เตรียมกำหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน รอบปีการประมง 2566 – 2567 ขึ้นเป็นครั้งแรก ของประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านต้องมีสิทธิทำการประมงในน่านน้ำไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายประมง และมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะขอรับใบอนุญาต โดยเรือประมงต้องมีทะเบียนเป็นเรือไทยและผ่านตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์กับกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว โดยระยะแรกจะพิจารณาให้เรือที่มีขนาดตั้งแต่ 3 ตันกรอส ขึ้นไปก่อน ซึ่งมีเรือประมงอยู่ประมาณ 15,000 ลำ

  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ กรมประมงจึงได้มีการพัฒนา “ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน”  หรือ Small Scale Service: SSS ในการบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ผลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย รวมถึงรองรับการบูรณาการความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โดยชาวประมงสามารถลงทะเบียนขอรับใบอนุญาต  ทำการประมงพื้นบ้านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ http://sss.fisheries.go.th หรือ Application “ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองผ่านระบบ SSS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ทั้งนี้ หากชาวประมงไม่สะดวก ยื่นคำขอผ่านระบบ SSS สามารถติดต่อ ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานประมงอำเภอ แห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทำการประมงเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ ซึ่งจะเริ่มแจ้งผลการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

รองอธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นเจ้าของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 3 ตันกรอสขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ SSS ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคาดว่าจะเปิดให้มีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันจากการที่กรมประมงเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 พบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนแล้วเกือบ 1,500 ลำ  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทรศัพท์ 0 2561 2341 หรือ 0 2561 2193 ในวันและเวลาทำการ หรือสแกน QR Code Open chat “คลินิกประสานงานการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ณ สำนักงานประมงอำเภอ  และสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทุกแห่ง

MOAC Image