13 ปี กรมหม่อนไหม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก เพิ่มจำนวนเกษตรกรหม่อนไหมและผลักดันผ้าไหมไทยสู่สากล

วันที่ 2 ธ.ค. 65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้กรมหม่อนไหมจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และภารกิจสำคัญที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตของกรมหม่อนไหม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมหม่อนไหมสู่สายตาประชาชน เครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์หม่อนไหมผู้ทรงภูมิปัญญาหม่อนไหม เผยแพร่ผลงานของบุคลากร หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมหม่อนไหม

317686164 582679720530274 812738991037316437 n
13 ปี กรมหม่อนไหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศให้มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งกรมหม่อนไหมเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านหม่อนไหมของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้การตลาดนำการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้า รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งพัฒนาสินค้าประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

318081217 582680293863550 3144558790817358972 n
เดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งการรักษาเอกลักษณ์ที่มีคุณค่านี้ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกรมหม่อนไหมเท่านั้น แต่ควรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ และเชื่อว่าผ้าไหมไทยยังสามารถไปไกลในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมหม่อนไหม จะต้องบริหารจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ต้องมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ซึ่งจะเป็น Soft power ที่จะสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ไปทั่วโลก โดยจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้าน นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบภารกิจหลักเกี่ยวกับหม่อนไหมทั้งระบบ ซึ่งตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานตามภารกิจ และสนองงานพระราชดำริด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพัฒนางานด้านหม่อนไหมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายตลาดนำการผลิต ที่กรมหม่อนไหมได้เร่งส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ดังเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ ในการดำเนินงาน “น่านโมเดล” รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็นความงดงามของผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกรมหม่อนไหม ประจำปี 2565 รางวัลผลงานการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน ประจำปี 2565 ระดับดีมาก และปราชญ์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานเด่นกรมหม่อนไหมมากมาย อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาลวดลายผ้าไหมไทยสู่ความยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาเส้นใยไหมผสมวัสดุอื่นต่อคุณสมบัติของผืนผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าต้นแบบ (ผ้าไหมอัญมณี) การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรูปแบบน่านโมเดล (ไหมเหลืองเมืองน่าน) ผ้าคลุมไหล่ไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูนที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นผืนแรก การสร้างกลุ่มผลิตเส้นไหมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5900 ผลงานผู้ได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์และรางวัลดีเด่นด้านอุตสาหกรรมหม่อนไหม ปี 2565 เป็นต้น