เชิญ”ชิม ช็อป ใช้”งาน ”มหกรรมเกษตรสร้างชาติ” 

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนประชาชน “ชิม ช็อป ใช้” เที่ยวงานงาน ”มหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1“ ชมของดีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชม ”งานโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่ 19“ เรียนรู้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมมากมาย ลุ้นผลประกวดโคเนื้อ ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

นาย ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1  สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีดา ยังสุขสถาพรผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯโดยกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่ 19 และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ณ  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ 5 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

รมช.ประภัตร กล่าวว่า ด้วยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการปศุสัตว์  และรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะที่ประสบปัญหาทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง และจากวิกฤตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ให้ความสำคัญและติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ 

โดยโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร เป็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เพื่อไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว  กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19  ได้ต่อไป  ดังนั้น การจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1  สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือร่วมใจกันจัดขึ้นมา จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมตั้งแต่วันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2565 และนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง นอกจากนี้ยังมีสินค้าราคาถูก สินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ มาจำหน่ายมากมาย ให้ทุกท่านได้จับจ่ายใช้สอย อุดหนุนผลิตภัณฑ์ ให้เศรษฐกิจหมุนเวียน กระจายรายได้สู่ครัวเรือน

สำหรับการจัดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่จัดขึ้นภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาตินั้น กรมปศุสัตว์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการต่างๆภายใต้นโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อและเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศ เพิ่มปริมาณการส่งออกโคมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ช่วยลดปริมาณการนำเข้าโคจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งมูลโคยังทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นอย่างดี

  ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สามารถพัฒนาฟาร์มของตนเองไปสู่ฟาร์มมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อให้เกิดการพัฒนาการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อร่วมกัน สามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

“โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อโคมีมากขึ้น ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีความต้องการเนื้อโคสูง ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 1,370,798 ราย มีจำนวนโคเนื้อ จำนวน9,240,723 ตัว กรมปศุสัตว์มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ เชื่อมโยงระบบการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคเนื้อ พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อโดยมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรายย่อย/เครือข่ายเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภค และส่งออกในภูมิภาคอาเซียน” รมช.ประภัตรกล่าว 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน และเกษตรกร มาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในงานโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่ 19 และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่  1(สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี)ระหว่างวันที่  12 – 19 พฤษภาคม 2565  

โดยภายในงานมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน โคเนื้อลูกผสมยุโรป และลูกผสมบราห์มัน ประเภท Grand Champion ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายประภัตร โพธสุธน) การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ การแสดงพันธุ์สัตว์ การประกวดแพะเมืองสุพรรณ การสัมมนาวิชาการ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ คลินิกปศุสัตว์ และการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า