กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครช่างเกษตร เรียนฟรีทั่วประเทศ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรกว่า 3 พันราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โดยสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนได้ทั้ง 3 หลักสูตร คือหลักสูตรช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างเน้นหนัก และหลักสูตรช่างแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ – เดือนมีนาคม2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตร สำหรับรายละเอียด และระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะกับเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าอบรม หรือไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการซ่อมเครื่องยนต์เปิดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 ในหลักสูตรประกอบด้วย

1) การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร

2) การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน

3) การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

4) การจำแนก และเลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพ

1B67E0FD 9D6E 4A7D B69C 6A0BD0B7CBC8

หลักสูตรเน้นหนัก เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน หรือหลักสูตรช่างท้องถิ่นระดับ 1 หรือ ช่างท้องถิ่นระดับ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการต่อยอดความรู้ เพิ่มทักษาะความเป็นช่าง โดยจะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 

หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

1) หลักการทำงานของเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร

2) การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกต้อง

3) วิธีการถอด – ประกอบเครื่องยนต์เกษตร และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัย

4) เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกษตร 

5) หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร

6) การตรวจสอบชิ้นส่วนและทดสอบการทำงานของระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เกษตร

7) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการทำงานของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกษตร

3828E53E 79FA 4F26 9B89 2A7680885C0D

สำหรับหลักสูตรใหม่ในปีนี้คือ หลักสูตรแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีรถแทรกเตอร์ โดยจำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเน้นหนัก หรือช่างท้องถิ่นระดับ 3 ของกรมส่งเสริมการเกษตรมาแล้ว จะเปิดอบรมระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2566 

หลักสูตรที่ใช้การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรประกอบด้วย

1) ระบบการทำงานต่างๆ ของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

2) การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรอย่างถูกต้อง

3) เทคโนโลยีรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 

4) การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผิดปกติของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น

CFA07ED4 EED8 4404 99A1 ED69EB3C9E42

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการช่างเกษตรท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี2557 เพื่อสร้าง “ช่างเกษตรท้องถิ่น” ให้มีทักษะในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยทั้ง 3 หลักสูตรจะมีรายละเอียดในการคัดเลือกและการเรียนรู้เน้นหนักแตกต่างกัน ซึ่งกรมมองว่าหากเกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เกษตรในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จะทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเกษตรกรเองได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง นอกจากนั้นเมื่อเกษตรกรมีความรู้และเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องยนต์ทางการเกษตร ก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ในครอบครัวอีกด้วย