“รมช.มนัญญา”หนุนสหกรณ์ จ.ตราด ผลิตผลไม้ส่งออกคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด พร้อมมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ย โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 2.29 ล้านบาท 

6581A334 61B9 4FEE 8E5E B724AA42DEA1

ตลอดจนเยี่ยมชมบูธซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม จากนั้น เยี่ยมชมสวนผลไม้ของประธานสหกรณฯ ซึ่งมีพื้นที่ 200 ไร่ ปริมาณผลผลิต ทุเรียนจำนวน 100-120 ตัน/ปี เงาะ จำนวน 100 ตัน/ปี และมังคุด 40-50 ตัน/ปี ณ บ้านเขามะพูด ต.ทุ่งนนทรีอ.เขาสมิง จ.ตราด 

B3A25685 29BB 4CDC AC1A 2B39C6C77D13

รมช.มนัญญ กล่าวว่า  จ.ตราด เป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกและของประเทศไทย ซึ่งแต่ละปีมีการส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก และได้รับความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ รสชาติ โดยเฉพาะทุเรียน เงาะ และมังคุด โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จะออกสู่ตลาดพร้อมกัน ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดส่งผลกระทบทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ 

C1FC8EC5 E2D9 43B1 BF64 2581CC1F2BD0

รมช.มนัญญา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับผลไม้สู่สากล จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์ในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวต่อไป 

“สหกรณ์ฯ แห่งนี้ใช้อาคารห้องเย็นใช้ในการเก็บรวบรวมผลผลิตทุเรียนแช่แข็ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากที่ผ่านมามีทุเรียนตกเกรด ตกไซส์ จึงทำให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา แต่เมื่อสหกรณ์มีห้องเย็นสามารถแปรรูปเป็นทุเรียนแช่แข็งที่มีรสชาติอร่อย โดยใช้ระบบกลไกสหกรณ์เข้าไปเป็นตัวกลางรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีฯ ได้กำชับ ให้กระทรวงเกษตรฯ เข้าไปให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ รสชาติอร่อย ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนทุเรียนตกเกรดน้อยลง และส่งออกทุเรียนสดปริมาณมากขึ้น ถือว่าประสบความความสำเร็จ และยังคงต้องรักษาคุณภาพเพื่อให้ประเทศไทยครองแชมป์ตลาดทุเรียนโลก” รมช.มนัญญา กล่าว 

A9B4C81E 22C2 4E4F 9E11 EBEFC749F7C1

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 เป็นสหกรณ์การเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ และระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก 

รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลไม้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5.961 ล้านบาท ด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างปี มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 3.506 ล้านบาท มีการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 2. ธุรกิจรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก 3. ธุรกิจให้บริการรับจ้างแกะทุเรียน 4. การรับฝากเงิน และ 5. แผนธุรกิจรวบรวมผลผลิตผลไม้จากสมาชิกเกษตรกร ในปี 2566 ได้แก่ ทุเรียน จำนวน 10,000 ตัน เพื่อส่งออกต่างประเทศแบ่งเป็น ทุเรียนแช่แข็ง 8,000 ตัน และทุเรียนผลสด 2,000 ตัน มังคุด จำนวน 100 ตัน เพื่อจำหน่ายในประเทศ และเงาะ จำนวน 100 ตัน เพื่อจำหน่ายในประเทศ 

D8D81EE6 001A 4336 AB47 352E6D0F046B

นอกจากนี้ สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2561 เป็นรถบรรทุกห้องเย็น ขนาด 6 ล้อ ขนาด 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ปัจจุบัน จ.ตราด มีสถาบันเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งสิ้น 79 แห่ง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 9,380 ล้านบาท สมาชิกรวมทั้งสิ้น 55,000 คน ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี