กรมวิชาการเกษตร เร่งขยาย Q-Shop ตั้งเป้า 10,000 ร้านค้า ภายในต้นปี 66

กรมวิชาการเกษตรมีเป้าหมายจะขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q-Shop ให้ได้ทั่วประเทศ จาก 1,800 ร้านค้า เป็น 10,000 ร้านค้า ภายในต้นปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคาเหมาะสม

พร้อมออกประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พ.ศ.2565 เมื่อ 14 กันยายน 2565

capture 20221209 143247
เร่งขยาย Q-Shop ตั้งเป้า 10,000 ร้านค้า

สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศ จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาให้ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดในพื้นที่

หลังจากสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมายจะตรวจประเมินและตรวจติดตามการออกหนังสือรับรองร้าน Q-Shop

เมื่อคณะอนุกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จึงจะจัดพิมพ์หนังสือรับรองร้าน Q-Shop เสนอผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 ที่อยู่ในพื้นที่ หรือผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง และมอบหนังสือรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เป็นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่

สิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมาย Q- Shop จะได้รับการแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ Q- Shop เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับ ปุ๋ย วัตถุอันตราย และ พันธุ์พืช

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งดำเนินการขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q- Shop เพื่อสร้างความมั่นใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ ขาย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร คุณภาพ ราคาเหมาะสม

อธิบดีกรมวิชาการเษตร กล่าวอีกว่า การขยายตัวของร้าน Q-Shop ในปริมาณที่มากขึ้น จะเป็นการยกระดับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจะมีความมั่นใจว่าได้ ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ ราคา เหมาะสม นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีแนวคิดที่จะทำความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมการค้าภายใน เพื่อให้สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ โดยร้าน Q- Shopได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อพิเศษ เพื่อนำไปสู่การจำหน่าย ปุ๋ย ยา และราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q – Shop) เป็นโครงการเพื่อพัฒนาร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางเกษตรให้มีการใช้ปุ๋ย สารเคมี ที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรพบปัญหาในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนปรับปรุงเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร(Q Shop) และมีการบริหารจัดการการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ร้านค้าหรือจ้านจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่คุณสมบัติพื้นฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและสหกรณ์จัดหาปัจจัยที่มีคุณภาพและเหมาะสมมาจำหน่ายทั้งนี้ เพื่อช่วยให้สมาชิกได้ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

1.เป็นร้านค้าที่ประกอบธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2.ต้องมีการจัดเก็บสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

-ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

-ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย

-แบบแจ้งรายละเอียดเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต (แบบ พ.พ.)

เพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

3.จัดทำบัญชีทุกครั้งที่มีการซื้อขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร หรือจัดเก็บเอกสาร แสดงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายซึ่งสามารถตรวจสอบได้

4.ต้องมีผู้ควบคุมการขายที่มีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทางการเกษตร

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตร และมีประสบการณ์ทางการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มาไม่น้อยกว่า 3 ปี

5.กรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือภายหลังปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนด กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณายกเลิกหนังสือรับรองเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 30 วัน

6.ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมเอกสารข้างต้น มาติดต่อข้อเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใกล้บ้าน

ประโยชน์สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ

1.ร้านค้าได้รับหนังสือรังรอง ที่มีสัญลักษณ์ “Q”

2.ร้านค้าได้รับการประชาสัมพันธ์จากทางราชการ

3.ได้รับการแจ้งเตือน หากใบอนุญาตฯ ใกล้หมดอายุ

4.ได้สิทธิพิเศษ วิเคราะห์ตัวอย่าง ปุ๋ย/ยา ฟรี (ไม่เกิน 3 ตัวอย่าง/1ร้าน/1ปี)

5.ใบรับรองฯ มีอายุ 3 ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า