อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผย เกษตรกรใช้บริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 65 ไตรมาส 1 และ 2 กว่า 3 หมื่นราย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยสามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในคราวเดียวกัน โดยประกอบด้วยกิจกรรมด้านคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการถึง 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร และคลินิกอื่น ๆ เช่น คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข เป็นต้น

944691

“ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมรวม 30,800 ราย ขณะนี้ได้จัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 1 ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้ว ใน 77 จังหวัด และอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดงานในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. จนถึงขณะนี้ได้จัดแล้วทั้งสิ้น 114 ครั้ง และที่สำคัญได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกว่า 39,038 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565) โดยในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญ และเน้นดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 3 ในพื้นที่ 77 จังหวัด และในไตรมาสที่ 4กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในพื้นที่ 77 จังหวัด

944693


“ สำหรับเกษตรกรที่สนใจ และต้องการเข้าร่วม สามารถที่จะติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ได้ทาง https://clinickaset.doae.go.th/site/index ซึ่งเป็นระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งวันที่เปิด และสถานที่จัดคลินิกของแต่ละจังหวัด รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน” นายเข้มแข็ง กล่าวในที่สุด