เปิดโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ”เร่งยกระดับรายได้เกษตรกร

วันที่ 19 พ.ค.65 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายจตุรงค์ พรหมวิจิต เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ ณ อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษาในปี 2545 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ทูลถวาย สมเด็จพระบรมฯ และทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์

316737
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่


โดย “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” นี้ เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่ “เกษตรกร” ไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกรถึงในพื้นที่สามารถเข้าถึงงานบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วน

โดยภายในงานได้เปิดให้บริการถึง 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกการยางแห่งประเทศไทย และคลินิกสินเชื่อเพื่อเกษตรกร

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพิเศษ เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


กระทรวงมหาดไทย ยังได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)ในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับบุคคลและครัวเรือน โดยเป็นการสะท้อนถึงตัวชี้วัดในด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ รายได้ การศึกษา เป็นต้น ซึ่งมีการดำเนินการที่สอดคล้องกันกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตร ยกระดับราคาสินค้าการเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่จะทำให้เกษตรกรทุกกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้พ้นเส้นความยากจน