จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรเพื่อการแพทย์ รองรับภาคอุตสาหกรรม สู่การสร้างอาชีพ  

กรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรเพื่อการแพทย์ รองรับภาคอุตสาหกรรม สู่การสร้างอาชีพ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรมยา เวชสำอาง เครื่องดื่มและอาหารเสริมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี  

9CFBC23A E0AC 467D A03F 46F2B61045D5

แม้ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้มากมาย แต่กลับพบว่ากว่า 80 % มีปริมาณสารสำคัญต่ำกว่าค่ามาตรฐานทางการแพทย์  เนื่องจากเป็นผลผลิตจากสมุนไพรพันธุ์พื้นเมืองและหัวพันธุ์ที่ไม่สะอาด เมื่อนำหัวพันธุ์ดังกล่าวไปปลูกผลผลิตจะต่ำลง 30 – 50 %  และเมื่อนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห้งพบว่า สารสำคัญทางการแพทย์มีปริมาณไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์คุณภาพผลผลิต  

ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นถึง 20 -30 % เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังต้องนำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรแห้งและสารสกัดจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งที่เป็นพืชสมุนไพรที่ประเทศไทยปลูกเป็นจำนวนมาก 

กรมวิชาการเกษตร มีพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์โดยตรงหลายหลากชนิด ซึ่งล้วนมีปริมาณสารสำคัญสูงกว่าค่ามาตรฐานทางการแพทย์ 50 – 100 % และยังมีเทคนิคในการขยายปริมาณหัวพันธุ์พืชอย่างรวดเร็ว ผ่าน เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเฉพาะชนิด    จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 นี้  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

1009F571 C857 4BCC AF02 3BD70118E84C

กรมวิชาการเกษตร เพื่อผลักดันให้มีผู้ผลิตต้นพันธุ์พืชสมุนไพรเหล่านี้เพิ่มขึ้น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเน้นการทดลองฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรมามากกว่า 20 ปี  

ในขั้นตอนสำคัญที่เป็นหัวใจของความสำเร็จในขบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อมี 3 เรื่อง ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1 การฟอกชิ้นส่วนพืชสมุนไพรและการเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกชิ้นส่วนพืช   

กิจกรรมที่ 2 การเตรียมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชสมุนไพรตามพัฒนาการของพืชและการถ่ายย้ายชิ้นส่วนพืชสมุนไพร  

กิจกรรมที่ 3 การออกปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรือนควบคุมและอนุบาลพืชสมุนไพรที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

188FADF4 99DC 4F79 BDFF 82AF58383DF2

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรให้เป็นพืชความหวังใหม่  ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวทางBCG model เกษตรชีวภาพ  กล่าวคือ การนำความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับคุณภาพ มาตรฐานให้กับสินค้าเกษตร   

5A1CC651 3C98 4856 B73B 96877853230A

การพัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมนั้นจะต้องให้ความสนใจตั้งแต่พื้นฐาน ต้นน้ำคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกิดจากพันธุ์พืชที่เหมาะสมการปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของเกษตรกรที่ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ 

ดังนั้นการอบรม การถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2  จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการหัวพันธุ์สมุนไพรที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีแหล่งขยายปริมาณมากขึ้น  

FC1C4F0D 595F 44EB 8587 7BA96E1583BE

โดยที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร ฯ รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจทั่วประเทศอย่างมาก 

ทำให้ต้องจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพันธุ์ดี  ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนห่วงโซ่มูลค่าสมุนไพร สร้างรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตต่อไป