กรมการข้าว นำทีมสื่อมวลชนดูงาน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดพัทลุง-นครศรีธรรมราช” 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนำทีมสื่อมวลชนดูงาน”โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค.2565 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

1674805850121
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใด้สนับสนุนการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลโดย กรมการข้าว ซึ่งได้วางระบบร่วมกันกับผู้แทนของศูนย์ข้าวชุมชน  เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถเสริมสร้างศักยภาพการผลิดเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในชุมชนและของประเทศ ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

line 143232540635090
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์ สุจิตโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์ สุจิตโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้มีการดำเนินงานในการ ส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เกษตรกรพร้อมองค์ความรู้  เผื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์คุณภาพดีให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

โดยนายอำมร สุขวิน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควรขนุน จังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง มีสมาชิกทั้งสิ้น 20 ราย พื้นที่การปลูก จำนวน 200 ไร่ ทำการปลูกข้าว ปีละ 2 ครั้ง ได้ผลผลิตครั้งละ 20 ตัน / รอบ 

line 143182478648972
นายอำมร สุขวิน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควรขนุน จังหวัดพัทลุง

สำหรับโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนได้ดำเนินการแปลงเมล็ดพันธุ์ เพื่อบริการกระจายเมล็ดพันธุ์ ให้สมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อผลิตข้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามกรมการข้าวกำหนดอย่างครบวงจร อาทิ ข้าวพันธุ์ กข 41 กข 47 กข 29 กข 61 และกข 81

line 143199522082114

นอกจากนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าช้างได้มีการต่อยอด ปลูกข้าวพื้นเมือง พันธุ์สังข์หยดพัทลุง เพื่อต่อยอด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ สบู่บำรุงผิว น้ำมันรำข้าว คุกกี้  ข้าวยำกรอบ ผงโรยข้าว ภายใต้แบรนด์โนชร่าเป็นต้น นับว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลชนะเลิศผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาคใต้อีกด้วย

F4BBAF89 2E1A 4363 BD49 EC7CBC292AE7

ด้านนายจำรัส คงนุ้ย ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า เดิมทีตนและ สมาชิกกลุ่ม จำนวน 17 คน พื้นที่ 180 ไร่  เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ข้าว หอมมะลิปทุมและ กข79 แต่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วม และสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้ เนื่องจากได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  เว้นช่วงไป ในระยะ 2 ปี แต่ปัจจุบัน กรมการข้าวได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้เข้ามาส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านแหลม  ภายใต้ ” โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ” เพื่อฟื้นฟู ให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความเข้มแข็ง สามารถต่อยอดและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่สมาชิกและเกษตรพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

line 143339423097860
line 143317206378068
line 143492889230019