ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลา“โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์” ถึง ก.ย. 2566 

ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลา“โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์” ถึง ก.ย. 2566 มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 94,888 คน พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ 847,373.7 ไร่ 

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ ( 31 มกราคม 2566) เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ  2566  จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  มีสาระสำคัญ ดังนี้

– คุณสมบัติเกษตรกร เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิก 5 คนขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ โดยต้องมีทะเบียนเกษตรกร มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ เป็นต้น 

– รูปแบบการส่งเสริม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ที่ผ่านการประเมินตามที่กำหนดไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งการจ่ายเงิน 3  ระยะ ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้       

ระยะเตรียมความพร้อม (T1) สนับสนุนเงินอุดหนุน ไร่ละ 2,000 บาท ระยะปรับเปลี่ยน (T2) สนับสนุนเงินอุดหนุน ไร่ละ  3,000 บาท และระยะการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) (T3) สนับสนุนเงินอุดหนุน ไร่ละ 4,000 บาท (เกษตรกรจะร่วมโครงการฯ ที่ระยะ T1 และเมื่อผ่านการประเมินจะเลื่อนเป็นระยะ T2 และ T3 ในปีถัดไป ตามลำดับ)  

– ระยะเวลาโครงการฯ 5 ปี (ปี 2560 – 2564) โดยจะรับเกษตรกรเฉพาะปี 2560 – 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน 3 ระยะ (T1, T2 และ T3) ที่ต่อเนื่อง 3 ปี

 – วงเงินงบฯ  9,696.52   ล้านบาท (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60)

 – ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ สามารถผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ได้ประมาณ 400,000  ตัน สร้างกลุ่มชาวนาที่มีความเข้มแข็ง รักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล 

สำหรับปี 2564  นั้น กรมการข้าวยังไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ เนื่องจากผลผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วง พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี ซึ่งในการประชุม นบข. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565  มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์  

รวมทั้งเพื่อให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีระยะเวลาพอเพียงในการตรวจสอบสิทธิเกษตรกร เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรที่เหลือ โดยให้เสร็จสิ้นภายในปีงบฯ 2566 

3CEBEC00 B2A3 4B5B 9103 2ABDE71A4A4E

ทั้งนี้  โครงการ ฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/2561 โดยมีกรอบวงเงิน 9,696.52 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ได้พื้นที่ 1 ล้านไร่ และให้เกษตรกรได้รับการรับรองการผลิตข้าวตามมาตรฐาน ข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) จำนวน66,700 คน ภายในปี 2564 

ซึ่งผลการดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 มีกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม T1, T2 และ T3 ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ  จำนวน 94,888  คน (จำนวน 4,636 กลุ่ม) และมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ร่วมโครงการ ฯ 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวในที่ประชุม ครม.ว่า โครงการ ฯ สอดคล้องกับโครงการข้าวรักษ์โลก และแนวทาง BCG ของรัฐบาล จึงเห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าไทย พัฒนาช่องทางการขายข้าวอินทรีย์เช่น การค้าออนไลน์ เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ตลอดจนพัฒนา การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ