“เฉลิมชัย” อวยพรสงกรานต์ขอให้ปลอดโรค ปลอดภัย ย้ำ จะไม่ทิ้งเกษตรกรแน่นอน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ขอให้ประชาชนและเกษตรกรประสบความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง เดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ปลอดภัย ทั้งนี้ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และเป็นลูกหลานของเกษตรกรมีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม โรคแมลงศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ และแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขี้น มีอาชีพที่มั่นคง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการเกษตรให้มีความยั่งยืน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ตลาดนำการผลิต โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Lazada Shopee Alibaba เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อกับผู้ขายสร้างเครือข่ายธุรกิจเกษตร ส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา

2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

3. 3’S (Safety-Security-Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)

4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” สนับสนุนระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre Order) ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมมีช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายและกระจายสินค้าเพิ่มเติม แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ

5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคง

%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C %E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1


นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้วางรากฐานการทำงานรองรับวิถี New Normal และ Next Normal เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนภาคเกษตร Smart Farmer/Young Smart Farmer ยกระดับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนากระบวนการทำงาน สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรให้สอดคล้องกับ Next Normal และยกระดับความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาภาคเกษตรจากทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตนเองได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตร และความอยู่ดีกินดีกินดีของเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะตนเองก็เป็นลูกเกษตรกร เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และตนเองจะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง และสุดความสามารถ