‘กรมวิชาการเกษตร’ร่วมกับ’ม.เทคโนโลยีสุรนารี’ ติดตามการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา หลังทดสอบพันธุ์”ฝอยทองสุรนารี1”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชกัญชา กัญชง ในครัวเรือนทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

โดยทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาพืชชนิดกัญชากัญชง และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ “ทดสอบพันธุ์กัญชา สายพันธุ์ ฝอยทองสุรนารี 1”  

และทำการปลูกทดสอบในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ ของกรมวิชาการเกษตรใน 7 จังหวัดได้แก่ เชียงราย สุโขทัยนครพนม ศรีสะเกษ นครปฐม เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี กระจายทั่วประเทศไทย

5633FEC5 7395 4397 A689 E4321F060F09

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

โดยมีนายประเสริฐ อนุพันธ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร นายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม  และ ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

พร้อมด้วยทีมงานวิจัยจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมประชุมชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการทดสอบพันธุ์กัญชา ฝอยทองสุรนารี 1 ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

86A38224 BA6A 4771 A3DB E2456997DBF0

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการศึกษาวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งรับมอบเมล็ดพันธุ์กัญชา “ฝอยทองสุรนารี1” จาก มทส. สำหรับสนับสนุนโครงการผลิตต้นกล้ากัญชา กัญชง ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งดำเนินการผลิตและกระจายต้นกล้า 1 ล้านต้น ไปแล้วก่อนหน้านี้ 

วันนี้จึงเป็นการติดตามภารกิจภายใต้ MOU ในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชา โดยการทดสอบพันธุ์กัญชา ฝอยทองสุรนารี 1 และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้สนใจใช้ประโยชน์พืชกัญชา ในครัวเรือนและทางการแพทย์ต่อไป ในการนี้ท่านอธิบดีได้ทำการปลูกต้นกล้ากัญชาพันธุ์ ฝอยทองสุรนารี 1 ต้นแรกเพื่อเป็นขวัญและกำลังให้แก่ทีมงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงานด้วย

2A74222B 438D 454D 8CCB BDBBF1819B07

 อนึ่ง กัญชา ฝอยทองสุรนารี1 เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับการรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จากกรมวิชาการเกษตร ได้รับหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ. 2) เลขที่ 1919/2565 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2565 มีลักษณะเด่นคือ ลำต้นตั้งตรงสูงเฉลี่ย 3.40 เมตร ทรงพุ่มกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ใบย่อย 5-9 แฉก ใบกว้างเฉลี่ย 26.47 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 22.14 เซนติเมตร 

C190DB1F 92F9 4EFB B1CE 44EDAFE64BEA

ก้านใบสีเขียว ยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร มีการติดดอกและเมล็ดในช่วง 80-120 วัน ช่อดอกแห้งมีปริมาณสาระสำคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณร้อยละ 8– 12 และ Cannabidiol (CBD) ประมาณร้อยละ 0.3–0.5 เมล็ดรูปไข่ป้อม ผิวเรียบ เป็นมันมีลายสีน้ำตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ3-5 มิลลิเมตร มีน้ำหนักร้อยเมล็ดเฉลี่ย 18.73 กรัม

62DA76E7 93AA 46EF 949E C8829966FE5A

สุดท้ายนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก/ นักปรับปรุงพันธุ์พืชกัญชา กัญชง ที่มีสายพันธุ์ดีอยู่ในครอบครองนั้น สามารถยื่นขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.พันธุ์พืช2518 ได้ที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร สายด่วน (hotline) 1174 ต่อ 311-313