ประภัตร นั่งหัวโต๊ะ ไฟเขียว 6 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

รมช.ประภัตร นั่งหัวโต๊ะ ไฟเขียว 6 ร่างมาตรฐาน ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 29 มี.ค.66 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. … โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะดำเนินการนำความคิดเห็นดังกล่าว และความคิดเห็นการเวียนรับฟังความเห็น WTO เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดทุเรียน นำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรฯเพื่อพิจารณา

         

ไฟเขียว 6 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร

รวมทั้งได้รับทราบผลการดำเนินงานออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ จำนวนทั้งหมด 7 มาตรฐาน ได้แก่ 1.หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ (มกษ.1004-2557) 2.หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) 3. เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน (มกษ.4702-2557) 4.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (มกษ.6401-2557) 5. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม ปลอดโรค (มกษ.7432-2558) 6. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง (มกษ.9046-2560) และ7. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มกษ.6909-2562)   

         

ไฟเขียว 6 ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 6 เรื่อง ได้แก่ 1. เมล็ดโกโก้ 2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ 3. หลักปฏิบัติสำหรับการป้องกันและลดการปนเปื้อนสารพิษจากราในธัญพืช 4. การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน (ทบทวน) 5. แนวทางการทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพสำหรับปศุสัตว์ และ 6. ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยืน

ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรฐาน 6 เรื่อง ได้แก่

1. เมล็ดโกโก้ ปัจจุบันโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับการปลูกโกโก้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย นอกจากนี้ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมาก มีการนำเมล็ดโกโก้ไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง มกอช. จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเมล็ดโกโก้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สร้างความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นเกณฑ์อ้างอิงในทางการค้าในประเทศและระหว่างประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้เมล็ดโกโก้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้

ตั้งแต่การจัดการในแปลงปลูกจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผล และเมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการแปรรูปเพื่อบริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขภาพความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค

3. หลักปฏิบัติสำหรับการป้องกันและลดการปนเปื้อนสารพิษจากราในธัญพืช เป็นการกำหนดหลักปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตธัญพืชและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยว ระหว่างการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป และการกระจายสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนสารพิษจากรา

4. การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน (ทบทวน) การเลี้ยงไหมชนิดกินใบหม่อน นอกจากจะได้ผลผลิตเป็นรังไหมแล้ว ยังได้หนอนไหมและดักแด้ไหม ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานระบบการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค มอกช. จึงได้ดำเนินการทบทวน มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน” และขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมทั้งรังไหมสดสำหรับนำไปแปรรูป หนอนไหมวัยอ่อนสำหรับนำไปเลี้ยงต่อ และหนอนไหมวัยแก่และดักแด้มีชีวิตสำหรับนำไปแปรรูปเพื่อการบริโภค

5. แนวทางการทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพสำหรับปศุสัตว์ ซึ่งมาตรฐานนี้ ใช้เป็นแนวทางการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียที่แยกได้จากตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนของโซ่การผลิตสัตว์เพื่อการบริโภค เพื่อให้ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและตรวจติดตามเชื้อดื้อยาในปศุสัตว์นำไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับประกาศแผนปฏิบัติการสำหรับการดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลกขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งระเบียบวิธีการทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพของโคเด็กซ์ และองค์การสุขภาพสัตว์โลก

และ 6. ห่วงโซ่การคุ้มครอง : ผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อกำหนดห่วงโซ่การคุ้มครองผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล จากกุ้งที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า รวมถึงมาตรฐานที่ Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) ให้การยอมรับ หรือมาตรฐานที่ มกอช.ประกาศกำหนด ประกอบด้วย ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน ผู้รับจ้างช่วงในห่วงโซ่อุปทาน การแยกผลิตภัณฑ์ บุคลากร เอกสารและบันทึกข้อมูลสำหรับการตามสอบ การแสดงฉลาก และการกล่าวอ้าง การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถกล่าวอ้างและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจากระบบการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน และผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลตามมาตรฐานนี้ครอบคลุมกุ้งทะเลทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า