เกษตร จ.นครสวรรค์ หนุนกลุ่มเกษตรกรศาลเจ้าไก่ต่อ ปลูกข้าวโพดหลังนาที่ยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ชูกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว เป็นต้นแบบการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนาที่โดดเด่นด้านการผลิตที่ทันสมัย และผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ใช้วิธีไถกลบหลังเก็บเกี่ยวแทนการเผา ตอบโจทย์ตลาดที่ต้องการผลผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยให้เกษตรกรมั่นใจมีตลาดรับซื้อแน่นอน ได้ราคารับซื้อดีขึ้น หนุนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปด้วยกัน

นายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ และภาคเอกชน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 ครัวเรือนปลูกข้าวโพดหลังนาบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพสูง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายและใช้วิธีไถกลบแทนการเผา ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวรอบแรกในเดือนมีนาคม 2566 มีผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อผลผลิตจากผู้รับซื้อที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ ได้ราคารับซื้อสูงขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และยังมีส่วนช่วยปรับปรุงให้ดินมีธาตุอาหารสูงขึ้น ควบคู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

“ผลสำเร็จของการปลูกพืชแบบแปลงใหญ่ ไม่เพียงช่วยให้เกษตรกรมีขีดความสามารถสูงขึ้น จากการมีองค์ความรู้และเทคนิคการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่แน่นอน มีคุณภาพ และมีส่วนช่วยแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน” นายสมควรกล่าว

1545130866412 840x420 3
การทำข้าวโพดหลังนา

นางยุพิน ชาญถิ่นดง หนึ่งในเกษตรกรคนดี คนเก่งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ กล่าวว่า   การรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในทุกมิติ มีส่วนช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีความรู้ เทคนิคการเพาะปลูก ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย ลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ การผลิตสินค้าที่ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ ร่วมมือับกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส และ บริษัทสวนสมบูรณ์ จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์และแปลงสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดการเผา ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาตามหลักวิชาการ เพิ่มคุณภาพและปริมาณ พร้อมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ ยกระดับอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนาที่มั่นคงและยั่งยืน