เปิด 31 แหล่งสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี ปี 66 ให้บริการนักท่องเที่ยว เม.ย.- มิ.ย. นี้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เน้นย้ำให้การทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกร เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งคำนึงถึงความยั่งยืนของการประกอบอาชีพการเกษตร จึงได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงที่หลายจังหวัดทางภาคตะวันออก ผลไม้กำลังให้ผลผลิต เตรียมออกสู่ตลาด จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์ผลไม้และแหล่งผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลไม้และสินค้าแปรรูป เน้นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า จากภูมิปัญญา และเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายกับชุมชน เช่นเดียวกับที่จังหวัดจันทบุรี

%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99343803
สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยในปี 2565 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 แหล่ง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 24 และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจากก่อนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 32 (รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ 31,200,000 บาท หลังเข้าร่วมโครงการ 39,884,000 บาท)

                 

%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0343804
เงาะ

ทั้งนี้ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลไม้ออกสู่ท้องตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ สวนผลไม้หลายสวนในจังหวัดจันทบุรี จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทานผลไม้ภายในสวน โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเดินชมสวน เลือกชิมผลไม้สด รสชาติอร่อยจากต้น กับบรรยากาศดี ๆ เขียวขจี พร้อมทั้งถ่ายรูปกับผลไม้สด ๆ และมีบริการรับประทานผลไม้บุฟเฟต์ภายในสวน ในราคา 690 บาทต่อคน ทั้งนี้ในฤดูกาลผลิต ปี 2566 จังหวัดจันทบุรี ได้รวบรวมสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ดังนี้

%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94343806
มังคุด

อำเภอเมืองจันทบุรี

– วิสาหกิจชุมชนสวนป่าโกงกางเกษตรอินทรีย์ วิถีชายเลน เบอร์โทร 093-1796515

– วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง เบอร์โทร 081-7366030

-สวนพวงมณี เบอร์โทร 081-9826990

อำเภอขลุง

• สวนภูทิพย์ธารา เบอร์โทร 098-6354699

• วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เบอร์โทร 084-7040469

• วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว เบอร์โทร 095-9541070

อำเภอแหลมสิงห์

• วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ เบอร์โทร 081-8632637

• สวนสาวสุดใจ เบอร์โทร 082-2089596

อำเภอท่าใหม่

• สวนรินรดี เบอร์โทร 062-3699545

• วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี เบอร์โทร 086-8349604

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่ เบอร์โทร 086-3663097

• วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดจันทบุรี เบอร์โทร 087-9066601

• วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง (ผึ้งจิ๋ว) บ้านต้นเลียบ เบอร์โทร 087-4299874

• วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา เบอร์โทร 087-7331731

• สวนอรุณบูรพา เบอร์โทร 086-8249589

อำเภอมะขาม

• วิสาหกิจชุมชนทุ่งเพลโฮมสเตย์ เบอร์โทร 090-5639695

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี (รัฐไท 9 สวน) เบอร์โทร 090-5639695

อำเภอเขาคิชฌกูฏ

• วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาคิชฌกูฏ เบอร์โทร 084-7797884

อำเภอโป่งน้ำร้อน

• วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เบอร์โทร 065-5519854

• ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อบ้านคลองบอน เบอร์โทร 080-6411689

อำเภอนายายอาม

• บ้านสวนพอเพียง เบอร์โทร 081-9450521

• สวนคุณติ๋ม เบอร์โทร 065-9719895

• ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจะ เบอร์โทร 098-2853343

• สวนผลไม้พรรณมณี เบอร์โทร 089-5085342

• สวน BB ทุเรียนน้ำกร่อย เบอร์โทร 062-4391687

• บ้านขนำรีสอร์ท เบอร์โทร 062-5692645

• บ้านสวนเขาใหญ่รีสอร์ท เบอร์โทร 086-0644995

• หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเขาสำเภาคว่ำ เบอร์โทร 061-6725988

อำเภอแก่งหางแมว

• วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว เบอร์โทร 089-2459979

• วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมว เบอร์โทร 086-1747988

อำเภอสอยดาว

•สวนร่มพฤกษ์ เบอร์โทร 089-9638345

%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87343807
ลองกอง

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ของประเทศ มีไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย กล้วยไข่ และสละ ซึ่งผลไม้เหล่านี้จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ผลไม้ที่ผลิตนอกฤดูกาล ได้แก่ ลำไย และผลไม้ที่ผลิตได้ตลอดปี ได้แก่ กล้วยไข่ และสละ และซึ่งในแต่ละปีจะมีปริมาณผลผลิตของไม้ผลทั้ง 7 ชนิด รวมกันไม่น้อยกว่า 900,000 ตัน ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทดแทนพืชชนิดอื่น เช่น ยางพารา เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยปัจจุบันเกษตรกรที่ทำการทำการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี มีทั้งที่เป็นเกษตรกรรายเดิม และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทเกษตรกรชาวสวนเดิมเข้ามาเริ่มทำการเกษตรกันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาผลผลิตเป็นแรงจูงใจที่ดี