กรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง 

กรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

IMG 2904

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินมายังอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จึงได้พระราชทานพระราชดำริว่า บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ของราษฎรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้ จึงทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อการบริโภค โดยจัดให้มีบริการฝึกอาชีพ จุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร  

IMG 2908

ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ประการ คือ 

1) ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤติ 

2) ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง สร้างบ้านพักอาศัยโดยปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 

3) ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยให้ราษฎรยืมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืนหรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง 

4) ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรจะได้ศึกษาและเยี่ยมชม

IMG 2905

สำหรับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และมีการพัฒนากิจกรรมของศูนย์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ซึ่งมีหลักสูตรทางการเกษตร จำนวน 8 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพืชสวน ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านข้าว ด้านวิชาการเกษตร และด้านปศุสัตว์ ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้เพิ่มขึ้นถึง 40,000 รายต่อปี รวมทั้งได้มีการขยายผลการพัฒนาเต็มพื้นที่การเกษตรใน 4 อำเภอของจังหวัดระยอง ประกอบด้วยอำเภอปลวกแดง บ้านค่าย นิคมพัฒนา และอำเภอบ้านฉาง

IMG 2909
IMG 2910
IMG 2907
IMG 2911