กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนผู้ประกอบการระวังเกลือผสม แนะซื้อเกลือจาก 37 แหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหาย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามว่า ขณะนี้มีผู้ค้าเกลือบางราย ได้นำเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศ มาผสมกับเกลือทะเลไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุน และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือทะเลไทยเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยแอบอ้างว่าเป็นเกลือทะเลไทย 

แต่เนื่องจากเกลือสินเธาว์หรือเกลือทะเลที่นำเข้าจากต่างประเทศมีคุณสมบัติต่างจากเกลือทะเลไทย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกลือผสมได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ส่งผลทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของเกลือทะเลไทย จนอาจกระทบต่อเสถียรภาพของราคาเกลือทะเลไทยในอนาคตได้ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกลือที่ไม่ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อเกลือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล หรือองค์กรเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ค้าเกลือที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเกลือได้ หรือผู้ค้าเกลือที่ประกอบกิจการมานานจนเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น
ทั้งนี้ แหล่งจำหน่ายเกลือทะเลที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมี 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดที่ทำนาเกลือ มีดังนี้ 

IMG 2974

จ.สมุทรสาคร 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด, วิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรสมุนไพร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองจ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธรรมชาติบ้านน้องพร ตำบลโคกขาม, วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชน ตำบลกาหลง, วิสาหกิจชุมชนนาเกลือสัมพันธ์, วิสาหกิจชุมชนเกลือบางขุดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรธัญธิตาและวิสาหกิจชุมชนศูนย์อาชีพ ตำบลบางโทรัด

จ.สมุทรสงคราม 12 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงคราม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาเกลือบางแก้ว จำกัด, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่, วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร 2, วิสาหกิจชุมชนบ้านเกลือขาวสมุนไพรไทยดี, วิสาหกิจชุมชนซีไรซมาเก็ตติ้ง, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพเกลือสมุทรสงคราม, วิสาหกิจชุมชนเกลือสมุนไพรลาดใหญ่, วิสาหกิจชุมชนบ้านเพียงพอสมุนไพร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกลือสมุทร บางแก้ว

จ.เพชรบุรี 4 แห่ง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรีจำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาเกลือบ้านแหลม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 

จ.ชลบุรี 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรวรางค์พร, วิสาหกิจชุมชนตำหรุสัมพันธ์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 

จ.ฉะเชิงเทรา 2 แห่ง ได้ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีบางปะกงและผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนนาเกลือบางปะกง 

จ.จันทบุรี 1 แห่ง คือ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูมิใจอนงค์ 

และ จ.ปัตตานี 5 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเกลือสมุทรตันหยงลุโละ, วิสาหกิจชุมชน Herb Home, วิสาหกิจชุมชนบาราโหมพิชิตไอโอดีน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือเม็ดบ้านบานา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานา หมู่ที่ 2 

IMG 2975