พลิกปูม “ประยูร อินสกุล” พระยาแรกนา งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2566

ปีนี้ (2566) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กำหนดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธีทางสงฆ์ จะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่16 พฤษภาคม 2566 และในวันถัดมาเป็นการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธี ในวันพุธที่ 17พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

343458040 773640614393133 5084696102439957524 n
ประยูร อินสกุล พระยาแรกนาปี 66

สำหรับในปี 2566 นี้ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ / เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวปนัดดา เปี่ยมมอญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวภัทรปภา มินรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย คู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา จำนวน 16 ราย และพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในสมัยโบราณ พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศเป็นผู้นำลงมือไถนาและหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนราษฎรว่าถึงเวลาทำการเพาะปลูกแล้ว ต่อมาเมื่อพระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศมีพระราชภารกิจอื่น  จึงโปรดแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คือ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เรียกว่า พระยาแรกนา ทำหน้าที่ไถนาและหว่านธัญพืช พระมเหสีหรือพระชายาที่เคยร่วมไถนาหว่าน ก็เปลี่ยนเป็นท้าวนางในราชสำนัก ออกไปทำหน้าที่หาบกระบุงพันธุ์พืชช่วยพระยาแรกนา เรียกว่า เทพี

สำหรับนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนาประจำปี 2566 เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2551 – 2554 สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2554 – 2556 สหกรณ์จังหวัดสระบุรี

พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

พ.ศ. 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

พ.ศ. 2560 – 2562 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ต.ค. 2563-30 กันยายน 2565 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 ตุลาคม 2565 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

-ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

-ทวีติยาภรณ์มงกฎไทย (ท.ม.)

-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)