มกอช.รุกพัฒนาACFS e-learning เสริมศักยภาพบุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

มกอช. รุกพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ ACFS e-learning เสริมศักยภาพบุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

วันที่ 8 พ.ค.66 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน จำเป็นที่จะต้องพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเกษตรที่มีมาตรฐานและยั่งยืน 

%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8A 1
เสริมศักยภาพองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับนโยบายการยกระดับบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มกอช. เห็นควรให้มีการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ (Online) ด้านการมาตรฐาน/ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564) และ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็นมาตรฐานที่มีการนำไปใช้งานมากที่สุด และได้มีการปรับปรุง ทบทวนมาตรฐานเมื่อปี 2564 จึงทำให้ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดโซ่การผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการมาตรฐานให้กับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลสู่ผู้ที่สนใจได้ต่อไป

%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8A 2
เสริมศักยภาพองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

ACFS e-learning คือการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) ใช้ชื่อว่า https://e-learning.acfs.go.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาเกษตรกร เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการเรียนรู้ E-Learning จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและตอบโจทย์ในการเรียนได้ทุกสถานการณ์ 

%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8A. 3

“ทั้งนี้การเรียนรู้ผ่านระบบ ACFS e-learning มีจำนวน 2 เรื่อง คือมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2564) และ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเรียนจำนวน 232 คน (1 คน สมัครเรียนมากกว่า 1 หลักสูตร)ดังนี้ 1.หลักสูตรมาตรฐาน GAP พืชอาหาร จำนวน 221 คน และ 2.หลักสูตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 168 คน รวมทั้งหมดจำนวน 389 คน ส่วนแผนในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566-2570 จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบ ACFS e-learning ปีละ 2 เรื่อง ซึ่งจะครอบคลุมมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และข้าว”เลขาธิการ มกอช. กล่าว