“หมอเฉลิมชัย”ชี้ ปลูกฝีป้องกันฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษ สามารถป้องกัน”โรคฝีดาษลิง”ได้ พร้อมแนะวิธีสังเกตรอยแผลเป็นบนหัวไหล่

“หมอเฉลิมชัย” หรือ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย หัวข้อ ทำอย่างไรจะทราบว่า ตนเองเคย “ปลูกฝีป้องกันฝีดาษคน”หรือ”ไข้ทรพิษ“แล้ว

โดยระบุว่า จากที่ขณะนี้ ทั่วโลกพบผู้ป่วย “ฝีดาษลิง” (Monkeypox) แล้วมากกว่า 20 ประเทศ มีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า 300 คน ทำให้เกิดความตระหนัก และบางคนไปถึงขั้นวิตกกังวล เพราะการติดเชื้อครั้งนี้เป็นการติดกันเองภายในประเทศแล้วนั้น

จากการที่ผู้ติดเชื้อไม่มีประวัติเดินทางไปแอฟริกา ไม่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงกับสัตว์ที่เป็นแหล่งของเชื้อ เช่น ลิง กระรอก กระต่าย หนู เป็นต้น ทำให้องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมด่วน และกระทรวงสาธารณสุขหลายประเทศ ได้ตั้งคณะกรรมการฉุกเฉินเพื่อเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่อง “ฝีดาษลิง”แล้วในขณะนี้

“หมอเฉลิมชัย” ระบุว่า แต่ที่พอจะเบาใจได้บ้างในเบื้องต้นก็คือ วัคซีนป้องกันฝีดาษคน หรือไข้ทรพิษ (Smallpox) ที่เราเรียกว่าการ“ปลูกฝี”นั้น สามารถข้ามมาป้องกัน“โรคฝีดาษลิง”ได้ด้วย ประกอบกับมีงานวิจัยยืนยันว่า ผู้ที่เคยฉีด หรือปลูกฝีป้องกันฝีดาษคน จะมีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงพอป้องกันโรคได้จนถึงปัจจุบัน (มีครึ่งชีวิตของวัคซีนยาวนานถึง 92 ปี)

ฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษได้หมดไปจากโลกเรา โดยการประกาศขององค์การอนามัยโลกในปี 2523 ส่วนประเทศไทยเราไม่มีไข้ทรพิษมาตั้งแต่ปี 2517 นั่นคือประเทศไทยเริ่มทยอยเลิกปลูกฝีตั้งแต่ปี 2517 และทั่วโลกเลิกปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตั้งแต่ปี 2523

หลักสังเกตว่าตนเองเคย “ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ”แล้วหรือไม่อย่างไร ได้แก่

ถ้าเป็นคนอายุมากกว่า 48 ปี ที่เกิดก่อนปี 2517 มีโอกาสสูงที่จะเคย “ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ” เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการระดมปลูกฝีในช่วงนั้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ “ฝีดาษ” หมดไปจากประเทศไทย ส่วนใหญ่จะฉีดกันที่โรงเรียน

ถ้าอายุน้อยกว่า 42 ปี คือเกิดหลังปี 2523 ถือว่าไม่เคยได้รับการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษมาก่อน

กรณีผู้ที่อายุ 43-47 ปี คือเกิดก่อนปี 2523 แต่เกิดหลังปี 2517 เป็นช่วงก้ำกึ่งจะต้องตรวจดูแผลเป็นต่อไป

ในการตรวจสอบแผลเป็น ซึ่งส่วนใหญ่จะฉีดที่ต้นแขนซ้าย

แผลเป็นจากการปลูกฝีป้องกันฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษ

ในกรณีที่เป็นการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ แผลเป็นจะเป็นลักษณะแผลแบนเรียบ หรือเป็นหลุมลงไปเล็กน้อย

แผลเป็นจากการปลูกฝี ป้องกันวัณโรค

แต่ถ้าเป็นการปลูกฝีป้องกันวัณโรคที่เรียกว่า BCG แผลเป็นนั้นจะนูนขึ้นมา

ดังนั้น การตรวจสอบว่าตนเองเคยปลูกฝีป้องกันฝีดาษคน/ไข้ทรพิษหรือยัง ก็ใช้หลักสองประการดังกล่าวคือ ดูว่าเกิดก่อนปี 2517 และตรวจสอบว่าแผลเป็นที่เกิดขึ้น เป็นแผลที่เรียบหรือเป็นหลุมลงไปเล็กน้อย ก็ถือว่าเคยปลูกฝีป้องกันฝีดาษคนหรือไข้ทรพิษแล้ว