พาดูของจริง “ถ่ายลำสินค้าข้าว-น้ำมันปาล์ม” ไม่มีรั่วไหลแน่นอน ตัดความกังวลผู้ประกอบการ

กรมการค้าต่างประเทศนำคณะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม” ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เยี่ยมชมการถ่ายลำสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการว่า “การถ่ายลำ” จะไม่มีการรั่วไหล พร้อมนำเสนอเวที กรอ.พาณิชย์ พิจารณาต่อไป

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม” เดินทางไปท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการ “ถ่ายลำสินค้า” ของบริษัท TIPS จำกัด ตามมติที่ประชุมหารือพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม ตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่ต้องการจูงใจให้สายเรือนำเรือใหญ่มายังประเทศไทยมากขึ้น

6295d95eec6f4
การถ่ายลำสินค้าข้าว-น้ำมันปาล์มที่ท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับการเดินทางไปท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบศุลกากร กระบวนการ ขั้นตอน และพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และวิทยากรจากบริษัท TIPS จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการควบคุมตู้สินค้าถ่ายลำของบริษัท

จากนั้นบริษัทได้นำคณะเยี่ยมชมการถ่ายลำสินค้า ณ ท่าเรือของบริษัท TIPS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการบริหารท่าเทียบเรือรายใหญ่ของไทยมีประสบการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ยาวนานกว่า 25 ปี บริษัทนำเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ปฏิบัติการในลานตู้สินค้าและคลังสินค้าเพื่อจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่รับตู้สินค้าเข้าไปยังลานตู้สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำให้บริษัทเป็นที่วางใจและได้รับการยอมรับจากลูกค้าสายการเดินเรือ บริษัทผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า และผู้นำเข้า-ส่งออก ในระดับสากลมาอย่างยาวนาน

การเยี่ยมชมถ่ายลำสินค้าในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์มที่มีความกังวลว่าการถ่ายลำสินค้าของไทยอาจจะมีการรั่วไหล ให้เข้าใจว่ากระบวนการถ่ายลำสินค้าของไทยมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและรัดกุมภายในเขตอารักขาและท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์มตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

กรมฯ จะรายงานผลการลงพื้นที่เยี่ยมชมในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์(กรอ.พาณิชย์) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาให้รอบด้านและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป