เปิดโฉม เกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ในแต่ละปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการประกวดผลงานของเกษตรกร บุคลากรทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ดีเด่น สำหรับปี 2566 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการคัดเลือก 8 สาขา มีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

1 %E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C %E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1 %E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A 1024x682 1
จักรินทร์ โพธิ์พรม

1.นายจักรินทร์ โพธิ์พรม เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนจากอาชีพรับจ้างในกรุงเทพ มาทำสวนกล้วยหอมทอง โดยใช้เทคโนโลยี จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้การรับรอง GAP และ GMP ต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตกล้วยหอมคุณภาพส่งขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2 %E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2 %E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C %E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2 1536x2048 1
ชาญชัย ธนะกมลประดิษฐ์

2.นายชาญชัย ธนะกมลประดิษฐ์ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกสับปะรดขนาดใหญ่ ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดแฟร์เทรด จนขยายผลเป็นแปลงใหญ่สับปะรดแฟร์เทรด ผลิตสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 ได้การรับรอง GAP เพื่อส่งออก โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต และมีการวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย

%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
พนมรัตน์ รักเหล็ก

3.นางสาวพนมรัตน์ รักเหล็ก เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน สอดคล้องกับ BCG Model แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และจำหน่ายดินปลูกผ่านช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค “พนมรัตน์ฟาร์มเกษตร”

4. %E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3 %E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99 683x1024 1
สถาพร ตะวันขึ้น

 

4.นางสาวสถาพร ตะวันขึ้น บุคคลทางการเกษตรดีเด่นประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการทำแปลงปลูกผักในโรงเรียนวัดแก่นจันทร์จนได้รับการประเมินระดับดี 4 ดาว ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่ผู้ที่สนใจ

5. %E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3 %E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99 1024x768 1
จิราพัชร คุ้มกุดขมิ้น

5.นางสาวจิราพัชร คุ้มกุดขมิ้น บุคคลทางการเกษตรดีเด่นประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยภูมิ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการเกษตร รวมถึงกระบวนการทำงานของกลุ่มยุวเกษตรกร ช่วยสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ให้ครอบครัวระหว่างเรียนได้

6 %E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD 1024x768 1
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ

6.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ สถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนราธิวาส แก้ไขปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ โดยนำ “ลูกหยีแห่งเทือกเขาบูโด” ผลไม้เอกลักษณ์ประจำถิ่นของชุมชนมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแปรรูป และพัฒนาต่อยอดจนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ผู้บริโภค กลายเป็นเป็นสินค้าเด่นที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในชุมชน ภายใต้ชื่อ “ลูกหยีบูโด”

7. %E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2 %E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99 1024x521 1
โรงเรียนโนนกอกวิทยา

 7.โรงเรียนโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 มีการยกระดับคุณภาพการผลิตพืชสู่มาตรฐาน GAP และทำ Business Matching จับคู่ธุรกิจสินค้าของกลุ่มยุวเกษตรกร กับโรงอาหารของโรงเรียน จำหน่ายผลผลิตโดยตรงให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง และผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ Facebook Fanpage ของกลุ่มยุวเกษตรกร

8. %E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2 1024x512 1
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม

8.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี สถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไปสู่ชาวนา รวบรวมผลผลิต/แปรรูป เพื่อจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “เพชรพริบพรี” รวมทั้งเป็นจุดสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตข้าวได้รับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed