ปลื้ม Seabook กรมประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards ประจำปี 2022 สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม

 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ กรมประมงเข้ารับรางวัลชนะเลิศ “Ombudsman Awards ประจำปี 2022” สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award) ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโครงการระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยโครงการดังกล่าวสามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในเรือประมง เพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว (Seabook) มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของแรงงานต่างด้าว การได้รับสวัสดิภาพ ความเป็นธรรม และเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ณ ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) การตรวจสอบแรงงานในทะเล รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชนในประเทศและต่างประเทศ
         

%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา กรมประมงได้ส่ง “โครงการระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) เข้าร่วมประกวดเพื่อขอรับรางวัล “Ombudsman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2022  ในสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ มีความสามารถสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน หรืออำนวยความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับนโยบายระบบราชการ 4.0
         

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD 2
Seasbook

สำหรับโครงการ Seasbook นั้น เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากการบริหารจัดการแรงงานในภาคประมงให้สอดคล้องกับกฎหมายตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมงทะเลต้องมีหนังสือคนประจำเรือและมีกระบวนการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งมีกฎระเบียบ เอกสารต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน และมีความซับซ้อน กรมประมงจึงได้ริเริ่มจัดทำระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว (Seabook) เป็นการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของเรือประมง มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเพียงพอต่อการออกไปจับสัตว์น้ำในทะเล และแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ จะได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพและได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย เช่น มีการจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร มีการจัดทำสัญญาจ้าง มีการประกันสุขภาพ มีล่ามหรือผู้ประสานงานทางด้านภาษาคอยบริการรับเรื่องร้องทุกข์ ทั้ง 22 จังหวัดติดชายทะเล เป็นต้น ส่งผลให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

ทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการพิจารณาผ่านกระบวนการคัดเลือก 3 รอบ ทั้งการตรวจเอกสาร  การตอบข้อซักถาม และการลงพื้นที่ดูระบบและหน้างานจริงที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหลังจากการประเมินผลทั้งหมดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้ประกาศรางวัลผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2022 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)” โดยผลงาน “โครงการระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว” ของหน่วยงาน กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โดยในวันนี้ กรมประมงจึงได้ไปเข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าว และเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ Seabook

ทั้งนี้ รางวัลที่กรมประมงได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการได้รับสนับสนุนในการขับเคลื่อนระบบราชการไปสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มีเปิดกว้างเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้ดุลยพินิจ เกิดความเสมอภาคเป็นธรรม โปร่งใส สุดท้ายขอขอบคุณพี่น้องชาวประมง เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพจากทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ อดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนเห็นผลเป็นรูปธรรมช่วยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง และช่วยให้แรงงานภาคการประมงของไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น