นายกรัฐมนตรี ห่วงใยชาวนา ย้ำกระทรวงเกษตรฯ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวานนี้ (ุ6 มิ.ย. 66) นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อรับฟังนโยบายด้านการข้าวสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศเข้าร่วมด้วย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ชาวนาเข้าพบนายกฯ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมแสดงความห่วงใยเกษตรกรและชาวนาไทย เพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในการผลิตอาหารและข้าวเพื่อเลี้ยงดูคนในประเทศและสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนำรายได้กลับเข้ามาประเทศ

โดยสิ่งที่ห่วงใยขณะนี้คือเรื่องของปุ๋ยที่มีราคาสูง รวมถึงเรื่องของพลังงาน  ซึ่งต้องชื่นชมทุกคนที่ยังสู้ และขอบคุณเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งกรมการข้าว และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำงานกับรัฐบาลปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการรวมกลุ่มกันในการทำเกษตรแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาด้านการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมเรื่องของปุ๋ยจุลินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง รวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร การสนับสนุนการปลูกพืชอื่น ๆ หลังการทำนา การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและฝุ่น PM 2.5  เป็นต้น

ชาวนาเข้าพบนายกฯ

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลว่าคำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรและประชาชนจะได้รับ โดยเฉพาะการพยายามหาแนวทางที่จะทำให้เกษตรกรและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การขับเคลื่อนสินค้า GI  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเรื่องขึ้นทะเบียนเกษตรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และดูแลชาวนาในเรื่องของการเช่าที่ทำนาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อเกษตรกรที่แท้จริงสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐได้อย่างแท้จริง

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน พร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กรชาวนาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปความต้องการและแผนการดำเนินการด้านเกษตรต่าง ๆ ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง รวมถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น  และความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ทุกคนจะร่วมกันขับเคลื่อนในระยะต่อไปเพื่อรัฐบาลปัจจุบันจะได้นำข้อมูลดังกล่าวส่งให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ด้านผู้แทนเกษตรกร ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ห่วงใยและดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนามาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับช่วยพัฒนาด้านการเกษตร การทำนาแปลงใหญ่ การสนับสนุนเรื่องพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งแล้งและน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปเพาะปลูกทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ

สำหรับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานโดนเด่นในสาขาที่กำหนด เพื่อยกย่องและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2566 มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านการกสิกรรมและการทำนาได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 4 สาขา ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ มณฑลท้องสนามหลวง ประกอบด้วย  1) รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ได้แก่  นายพิชัย   โสทะ   จากจังหวัดนครสวรรค์ 2) รางวัลกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นแห่งชาติ  ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก – โนนสำราญ  จังหวัดนครราชสีมา 3) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง จังหวัดศรีษะเกษ และ 4) รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงคล้าย – ชัยพัฒนา  จังหวัดพิษณุโลก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า