อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหารือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร ขยายผลความร่วมมือทุกมิติรวมถึง การลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดการคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย หารือ Dr. QU Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ Ms. Maria Helena Semedo รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมขยายผลความร่วมมือทุกมิติ รวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดการคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร และการปรับปรุงมาตรการด้านสุขอนามัยพืชต่างๆ การวิจัยร่วมการลดปริมาณการฉายรังสีเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืชในผลไม้ ภายใต้อนุสัญญาอารักพืชระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม และ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ประชุมหารือ Dr. QU Dongyu ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในด้านการจัดการดิน และปุ๋ย เพื่อความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารอย่างยั่งยืน

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

ในโอกาสนี้ได้ประชุมร่วมกับ รองผู้อำนวยการใหญ่ FAO ในการยกระดับระบบอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีนโยบายขับเคลื่อนระบบอาหารของไทยให้เกิดความยั่งยืน ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ประชาชนไทยและประชาชนโลก อิ่มสุขภาพดี ภายใต้นโยบาย “เชื่อมไทย … เชื่อมโลก” ร่วมกัน บรรลุวัตถุประสงค์ และ ขับเคลื่อนผลจากการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับ FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกดำเนินโครงการ “Technical assistance for food loss national baseline survey and developing capacity on agricultural sustainability”  ขอบคุณ FAO ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ ผลักดันให้ระบบอาหารและการเกษตรของไทย รวมถึงทั่วโลกให้มีความยั่งยืน  และขอบคุณ FAO ที่ประกาศให้ “ระบบเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อย” จ.พัทลุง เป็นพื้นที่ “มรดกโลกทางการเกษตร” แห่งแรกของไทย

         

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

พร้อมกันนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้หารือร่วมกับ Mr. Li Feng Li, Director, FAO Land and Water Division (NSL) ถึงปัญหาการประเมินการพังทลายของดินและความเสื่อมโทรมของดิน ปัจจุบันประเทศไทยประเมินการพังทลายของดิน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับสมการการสูญเสียดินสากล ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังต้องปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน กรมพัฒนาที่ดิน และ กรมวิชาการเกษตร ได้มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารปรับปรุงดิน รวมถึงเผยแพร่สู่เกษตรกร ซึ่งกระบวนการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมจุลินทรีย์นั้นจะต้องทำการแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในดิน ตามกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เมื่อคัดเลือกได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว จึงทำการศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ในส่วนของสมาคมดินและปุ๋ยกำลังจะมีการจัดสัมมนาใหญ่ในเรื่อง Fertilizer Certification ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก FAO ทั้งในส่วนของการให้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของการจัดการดิน และปุ๋ยรวมทั้งความสนับสนุนในการจัดตั้ง Center of Excellence For Soil Research in ASIA หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องดินของไทยและภูมิภาคเอเชีย

         

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

หลังจากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้หารือร่วมกับ Mr. Kaveh Zahedi Director of the Office of Climate Change, Biodiversity, and Environment (OCB) at FAO ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ (ASEAN-Climate Resilient Network: ASEAN-CRN) โดยมีแนวทางในการพัฒนาคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร 2 แนวทางคือ พัฒนาโครงการนำร่องร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการลดประมาณก๊าซเรือนกระจก เพื่อเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเครดิตผ่านกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร ในพืชนำร่อง 7 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง มะม่วง ทุเรียน ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย และ การพัฒนากรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานตรวจสอบและยืนยัน ขอบคุณ FAO ในโอกาสที่ GCF (Green Climate Fund) UNFCCC อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการ FAO ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการ “Technical Assistance for Strengthening Capacity of Policy Makers to Mobilize Investment for Resilient and Low Emission Agrifood Systems in Asia under Article 6 of the UNFCCC Paris Agreement”

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐ และภาคเอกชนในการขยายการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่ระบบอาหารและเกษตรที่มียั่งยืน ตามข้อตกลงปารีส ข้อ 6 (Article 6) ที่กล่าวถึงการดำเนินความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี เพื่อเพิ่มความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้าน ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการในการจัดทำระบบคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตรและการพัฒนามาตรฐานด้านคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตร อาทิ VCS CDM หรือ Golden standard จาก FAO ด้วย

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือร่วมกับ Dr. Osama El-Lissy IPPC Secretary FAO ด้านการมีส่วนร่วมของไทยประเด็นเกี่ยวกับอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการจากการวิเคราะห์ มาออกประกาศข้อกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชต่างๆ ซึ่งบังคับใช้ในการนำเข้าพืชต้องห้ามหลายชนิด โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งนี้ยังขอขอบคุณการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจาก IPPC ผ่านกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ การจัดประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร ในการเรียนรู้กระบวนการจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ในโอกาสที่ไทยสามารถส่งออกส้มโอฉายรังสีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรก กรมวิชาการเกษตรยังเสนอความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ IPPC ในการจัดการระบบการผลิตผลไม้และการลดปริมาณการฉายรังสีผลไม้ที่ส่งออกชนิดต่างๆ เพื่อคงคุณภาพของผลไม้ฉายรังสีที่ส่งออกและในขณะเดียวกันสามารถทำลายศัตรูพืชที่แฝงมาได้ด้วย

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวในตอนท้ายว่า ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ และ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ FAO ที่ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ กับประเทศไทยเป็นอย่างดีมาตลอด และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมดำเนินโครงการต่างๆ กับ FAO ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณ FAO สำหรับการจัดตั้งวันดินโลก ขอบคุณประเทศสมาชิกทุกประเทศที่มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลกต่างๆ อย่างจริงจังของทุกภาคส่วน สำหรับประเทศไทยตลอดทั้งปี มีการจัดงานวันดินโลก และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งความมุ่งมั่นของประเทศไทยนี้สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อที่ว่า “ทุกวัน คือวัน ดินโลก” (Every day is World Soil Day)  และ ปีนี้ ในโอกาสดี ที่ครบรอบ 10 ปี วันดินโลก จึงขอเชิญชวนสมาชิก FAO เฉลิมฉลองวันดินโลกและส่งผลงานของตนเพื่อพิจารณาเข้าร่วมชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ของ FAO/United Nation  ในส่วนของประเทศไทย สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายนำเสนอการเข้าร่วมชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ในหัวข้อ “Spirit of Soil Spirit of Partnership” ภายใต้ FAO/United Nation ในธีม “Soils where Food begins.

กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร หารือ FAO กระชับความร่วมมือด้านการเกษตร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า